Jubileusz 15-lecia podpisania umowy o współpracy pomiędzy województwem warmińsko – mazurskim i obwodem kaliningradzkim.

Jubileusz 15-lecia podpisania umowy o współpracy pomiędzy województwem warmińsko – mazurskim i obwodem kaliningradzkim uroczyście uczczono w Olsztynie, w dniu 5 marca 2017 r. Inicjatorem obchodów Jubileuszowych był Marszałek Województwa – Gustaw Marek Brzezina i Prezes Oddziału olsztyńskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód – Wiesław Łubiński.  Kulminacyjnym punktem obchodów był wspaniały koncert w wykonaniu ponad 40-to osobowej Kaliningradzkiej Obwodowej Orkiestry Rosyjskich Instrumentów Ludowych, który odbył się w gmachu Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej. W wypełnionej sali koncertowej (ponad 500 miejsc) nie było końca wielkiej owacji widzów po każdym punkcie programu. W uroczystym koncercie uczestniczyli dostojni goście: Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce – Siergiej Andrejew, Wicegubernator obwodu kaliningradzkiego – Aleksander Rolbinov, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku Aleksander Karachevtsev i dyrektor RONiK w Warszawie Igor Żukowski. W czasie koncertu Józef Bryll, Jerzy Smoliński i Wiesław Łubiński wręczyli Marszałkowi województwa warmińsko – mazurskiego  i Gubernatorowi  obwodu kaliningradzkiego „Proporce dobrego sąsiedztwa” przyznane przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód za zasługi w rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków. Przygotowano też wystawę fotograficzną prezentującą ważniejsze wydarzenia wzajemnych kontaktów Olsztyna z Kaliningradem.

6 marca br. Marszałek Województwa – G.M. Brzezina spotkał się z delegacją rosyjską. Omówiono sprawy związane z możliwością przywrócenia normalnych dwustronnych stosunków pomiędzy Olsztynem i Kaliningradem. Poruszono też kwestie powrotu  do bezwizowego ruchu granicznego.

W dalszej części pobytu w Olsztynie, delegacja złożyła wizytę na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, który jest wiodącą uczelnią w naszym kraju. Delegacja spotkała się z kierownictwem Uniwersytetu pod przewodnictwem Rektora prof. Ryszarda Góreckiego, zwiedziła Wydziały: Ekonomiczny, Humanistyczny i Prawa (w strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonuje 17 Wydziałów). Na Uniwersytecie studiuje 22 tys. studentów, w tym prawie 500 zagranicznych, pracuje 1925 pracowników naukowych i ponad 2 tys. pracowników technicznych i administracyjnych.

Członkowie delegacji rosyjskiej spotkali się też z 13-osobową grupą studentów prawa z Uniwersytetu z Biełgorodu, którzy w ramach wymiany naukowej przyjechali pogłębić wiedzę  na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w okresie całego obecnego semestru.

W czasie spotkania z prawie 200-osobową grupą  profesorów, wykładowców i studentów, Ambasador Sergiej Andriejew wygłosił referat na temat rosyjskiej polityki zagranicznej i relacji polsko – rosyjskich. Drugi referat wygłosił ekspert ds. stosunków z Rosją – Tadeusz Baryła. Przewodnią myślą tego wystąpienia było pokazanie możliwości rozwoju kontaktów przygranicznych. Referatów wysłuchali liczni dziennikarze prasowi, telewizyjni i radiowi, którzy reprezentowali centralne i lokalne środki masowego przekazu.

Jubileusz był wzorowo przygotowany i przebiegał   w dobrej, ciepłej i życzliwej atmosferze. W czasie rozmów i spotkań  zgłoszonych zostało wiele konstruktywnych wniosków, których realizacja może istotnie przyczynić się do poprawy kontaktów i współpracy polsko – rosyjskiej, a zwłaszcza Województwa Warmińsko – Mazurskiego z obwodem kaliningradzkim.

Gratulujemy Oddziałowi SWP-W w Olsztynie, oraz jego prezesowi Wiesławowi Łubińskiemu.