Działalność w trudnym czasie

W dwumiesięczniku RESHUMANA nr 6/168  2020 r. ukazała się informacja „Dobrosąsiedztwo czasu pandemii” autorstwa Andrzeja Biernackiego. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z załączoną informacją i ciekawymi artykułami tego numeru RESHUMANY.

Dobrosąsiedztwo czasu pandemii

W czasie pandemii, który czyni wiele zła, sprawia szereg kłopotów
i wywołuje różne na­stępstwa, których skali nie sposób dziś jeszcze racjonalnie do końca ocenić, w Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód (SWP-W) nie zała­mano rąk. Choć oczywiście wirus zahamował realizację wielu wcześniej zaplanowanych inicja­tyw, to jednak wcale nie uległa osłabieniu siła woli działaczy i ogniw Stowarzyszenia na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków naszego kraju z bliższymi i dalszymi krajami za naszą wschodnią granicą.

Dano tej woli wyraz 20 maja 2020 r. w czasie pierwszego spotkania Rady Naukowej, powoła­nej przez Prezydium Stowarzyszenia i kierowanej przez
prof. Józefa TYMANOWSKIEGO, w któ­rym uczestniczył – Józef BRYLL, prezes Stowarzy­szenia. Skierowana dziś na Zachód strategiczna orientacja naszego państwa, zrozumiała z wielu fundamentalnych powodów, nie może uchylać – podkreślano w czasie spotkania – związków Pol­ski z krajami Wschodu, i tym wszystkim co przez wieki łączyło nasz kraj z narodami czy wspólno­tami zamieszkałymi w tych regionach Europy i świata. Kwestia współdziałania z tymi narodami nabiera tym większego znaczenia, że uległy istot­nemu ograniczeniu stosunki międzypaństwowe, które, jak w przypadku Rosji, nabrały cech zgoła wrogości. Ale różnice interesów między instytu­cjami państw nie powinny – mówiono w czasie spotkania Rady – ograniczać więzi pomiędzy zwykłymi obywatelami państw zza wschodniej granicy, ich naturalnej potrzeby porozumienia i przyjaźni. W tej perspektywie rola Stowarzysze­nia nabiera szczególnego znaczenia.

Myśl ta przewijała się w kilku innych spo­tkaniach, a wśród nich
z deputowanym do Rady Najwyższej Ukrainy Anatolijem DRABOWSKIM oraz rektor Winnickiego Instytutu Współpracy panią Wirą DRABOWSKĄ na te­mat współpracy tej uczelni z uczelnią w Polsce oraz szkoły polskiej w jednej z uczelni ukraiń­skich, a także o różnych innych inicjatywach na rzecz rozwoju współpracy między mieszkańcami obu państw. Podobny, co do meritum, charak­ter miało spotkanie kierownictwa SWP-W oraz Stowarzyszenia „Mój Kazachstan” z nowo przybyłym do Polski ambasadorem Republiki Kazachstanu – Alimą KARABAJEWEM. Warto dodać że na terenie Kazachstanu zamieszkuje nadal wielu Polaków, z których część powróci­ła do Polski tworząc wspólnotę bliskich sobie osób, nietrwonionych od wielu kłopotów, któ­rych nie do końca potrafią rozwiązywać polskie samorządy i władze państwowe,

Natomiast o aktualnych stosunkach polsko-rosyjskich, zwłaszcza w sferze nauki i kultury, rozmawiano 15 lipca 2020 roku w „Domu Przyjaźni” z ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce Sergiejem ANDREJEWEM, przybyłym na spotkanie z małżonką oraz dyrektorem Ro­syjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie p. Igorem ŻUKOWSKIM.

W kolejnych miesiącach 2020 Stowarzyszenie wsparło wydanie czterech pozycji książkowych, w tym we współpracy z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie książkę na te­mat problemów edukacji w Europie Środkowej i Wschodniej; wyróżniło Medalem Mickiewicz – Puszkin cenionego działacza samorządowego Lublina, a zarazem wiceprzewodniczącego Rady tego miasta za szczególne zasługi na rzecz Pola­ków zza wschodniej granicy; a w 75 rocznicę za­kończenia II Wojny Światowej, poza odwiedzi­nami miejsc pochówku poległych w tej wojnie żołnierzy polskich i radzieckich Stowarzyszenie ufundowało w Siemiątkowie nagrobek z tabli­cą o treści „Żołnierzom polskim i radzieckim poległym w grudniu 1944 roku wieczny odpo­czynek”.

W czwartym kwartale obecnego roku Za­rząd Krajowy SWP-W wraz ze wspomnianą Radą Naukową i przy współpracy z placówkami naukowymi warszawskich wyższych uczelni za­mierza współuczestniczyć w organizacji trzech konferencji i debat naukowych na temat: Pol­ska i Ukraina wobec wyzwań i zagrożeń dla ładu europejskiego; Białoruś po wyborach pre­zydenckich 2020 roku oraz Polska i Rosja we współczesnej Europie. Nasze czasopismo będzie z uwagą przysłuchiwać się tym debatom, aby dać im świadectwo na swoich łamach,

A wracając do początku tej zwięzłej relacji o inicjatywach podejmowanych przez wła­dze krajowe Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wolno z pełnym przekonaniem stwierdzić, że oddana grupa działaczy potrafiła uczynić tak wiele dla dobrosąsiedztwa w szcze­gólnych uwarunkowaniach obecnej pandemii. Zasługują na szacunek.