Dni Kultury Białoruskiej

Centrum Kulturalne Białorusi i Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem Ambasady Republiki Białoruś i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód zorganizowały w salach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 17 i 18 kwietnia br., Dni Kultury Białoruskiej. W oficjalnej ceremonii otwarcia uczestniczyli: Ambasador Białorusi w Warszawie – Aleksandr Averyanov, radca Ambasady, dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi Eduard Shvaiko, Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW prof. Krzysztof Hejwowski, p.o. kierownika Katedry Białorutenistyki UW dr Katarzyna Drozd, Prezes ZK SWP-W Józef Bryll i Wiceprezes ZK SWP-W dr Jerzy Smoliński.

Oficjalnego otwarcia „Dni” dokonali: Ambasador Aleksandr Averyanov i dr K. Drozd. Prezes J. Bryll w swoim wystąpieniu przedstawił działania SWP-W na rzecz budowania dobrych relacji polsko – białoruskich. Nawiązał do treści przeprowadzonej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, w dniu 8 kwietnia br. Konferencji pt. „Polska i Białoruś we współczesnej Europie” z udziałem wybitnych naukowców i działaczy politycznych i społecznych z obu państw.

Krótką historię Białorusinów mieszkających w Polsce, ich status prawny i materialny przedstawił pracownik naukowy Katedry Białorutenistyki dr Mirosław Jankowicz podkreślając, iż aktualnie żyje w Polsce ok 44 tys. Polaków pochodzenia białoruskiego, skupionych w północno – wschodniej części naszego kraju, głównie w Hajnówce i Bielsku Podlaskim. Funkcjonują 24 szkoły podstawowe, kilka gimnazjów i 3 licea z białoruskim językiem wykładowym. Nawiązał też do ważnej roli jaką odegrali wybitni Polacy ściśle związani z Białorusią, jak np. A.Mickiewicz, E.Orzeszkowa, St.August Poniatowski, St.Moniuszko, Cz.Niemen i wielu innych, dla popularyzacji tradycji i obyczajów oraz kultury i nauki polskiej w Białorusi i białoruskiej w Polsce.

W części artystycznej wystąpił duet fletowy: Hanna Turonek i Anna Krupa prezentując ludowe pieśni białoruskie. Odbyło się też spotkanie autorskie ze znaną białoruską reżyserką Nastassią Miraszniczenką po prezentacji Jej filmu pt. „Skrzyżowanie”.

W drugim „Dni”, w dniu 18 bm., które odbyły się w Centrum Kulturalnym Białorusi, dominował folklor ludowy. Zaprezentowano malarstwo, wycinanki i tradycyjną kuchnię białoruską, w tym głównie potrawy przygotowane przez znaną białoruską blogerkę kulinarną Alinę Kouszyk.