XIV Noc Nietoperzy – Poznajmy Nietoperze

29 września 2017 roku na terenie gminy Korczyna odbyła się impreza pod tytułem „Noc Nietoperzy – Poznajmy Nietoperze”. Impreza ta organizowana jest corocznie w ramach Międzynarodowej Nocy Nietoperzy i ma na celu, między innymi kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do nietoperzy oraz innych zwierząt zamieszkujących budynki sakralne lub inne budowle blisko człowieka. Należy pamiętać, że nietoperze  stanowią około ¼ części fauny naszego kontynentu i pozostają jedyną większą grupą ssaków relatywnie mało zbadaną. W większości krajów Europy nietoperze podlegają ochronie (w Polsce od 1952 roku). Objęcie ochroną prawną, chociaż niezbędne, nie chroni nietoperzy przed niepokojeniem, wandalizmem lub negatywnym wpływem zanieczyszczenia środowiska. Można więc powiedzieć, że największym wrogiem nietoperzy jest człowiek i stworzona przez niego cywilizacja. Zatrucie i zniszczenie środowiska  spowodowało niekiedy katastrofalny spadek populacji niektórych gatunków. Toteż największe znaczenie dla ochrony tych ssaków ma przekonanie ludzi, że nietoperze są ważną i pożyteczną częścią otaczającego nas środowiska przyrodniczego.

 

„Noc Nietoperzy”, jak co roku zorganizowana została przy udziale wielu instytucji w tym Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Gminy Korczyna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Akademii Nauk, Lasów Państwowych oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Przy organizacji pomocy udzielił również Starosta Krośnieński. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Organizacyjnego był Stanisław Jucha – wieloletni prezes Podkarpackiego Oddziału SWP-W oraz pomysłodawca przedsięwzięcia.

Cała impreza objęta została patronatem Ministra Ochrony Środowiska.

 

 

O godzinie 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Korczynie imprezę rozpoczęło sympozjum naukowym. Otwarcia dokonał Gabriel Zajdel – Prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód.  Sympozjum naukowe prowadzone było pod przewodnictwem profesora dr hab. Bronisława W. Wołoszyna. Zaproszeni zostali goście z: Polski, Ukrainy, Włoch oraz Rumunii. Podczas sympozjum swoje referaty wygłosili: profesor dr hab. Bronisław W. Wołoszyn, prof. dr Dumitru Murariu z Instytutu Biologii Rumuńskiej Akademii Nauk w Bukareszcie, dr Edoardo Vernier z Włoskiej Federacji Krajowej Pro Natura, dr Katarzyna Miłek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, oraz dr Grzegorz Kłys wraz z Aleksandrą Ziarkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego. Wystąpienia anglojęzyczne tłumaczone były przez Roberta Barańskiego. Podczas sympozjum poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących ochrony nietoperzy oraz ich kohabitacji z człowiekiem. Na zakończenie sympozjum prezes Gabriel Zajdel wręczył kryształowe medale „Przyjaciel Nietoperzy” osobom zasłużonych za działalność naukową, zawodową i społeczną na rzecz odkrywania, poznawania i upowszechniania wiedzy o nietoperzach oraz innych ginących gatunków zwierząt. Sympozjum mogło odbyć się dzięki uprzejmości dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie – pana Wojciecha Tomkiewicza.

Tutaj można pobrać biuletyn z sympozjum

Po zakończeniu sympozjum uczestnicy udali się do domu ludowego w Czarnorzekach, gdzie miała miejsce część edukacyjna oraz ogłoszenie laureatów konkursu – „Nietoperze w oczach dzieci”.  Część edukacyjną rozpoczął dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie – pan Wojciech Tomkiewicz. Prelekcję poprowadził pan profesor dr hab. Bronisław W. Wołoszyn. W trakcje trwania prelekcji głos zabrał również nadleśniczy Artur Paczkowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz przewodniczący Rady Gminy w Korczynie- Władysław Pelczar. W części edukacyjnej oprócz zaproszonych gości udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu krośnieńskiego i okolic.

 

 

 

Po zakończeniu prelekcji zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego oraz nastąpiło rozdanie nagród ufundowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jury zasiadali przewodniczący Kamil Kozak – przedstawiciel podkarpackiego oddziału SWP-W w Krośnie, Teresa Gazda przedstawiciel GOK w Korczynie oraz Anna Biale – przedstawiciel Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych.

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy autorskiej  dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) o tematyce związanej z nietoperzami w dwóch kategoriach:

  1. wykonanie pracy przedstawiającej nietoperza (dowolną techniką)
  2. wykonanie projektu statuetki przedstawiającej nietoperza.

W konkursie wzięło udział ponad 230 dzieci. Wyróżnionych zostało 20 prac. Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe.

 

Po zakończeniu prelekcji uczestnicy udali się na część plenerową i pod przewodnictwem Pana Ignacego Bieleckiego z Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie udali się na wycieczkę pieszą do Sztolni nad Czają aby spotkać żywe nietoperze oraz poznać się z warunkami w jakich te ssaki bytują.

Po zakończeniu wycieczki na uczestników czekał biwak na którym zakończona została XIV Noc Nietoperzy.

 

 

 

 

 

 

Patronem honorowym imprezy był Minister Ochrony Środowiska.

Patroni medialni to Tygodnik Nowe Podkarpacie, Radio Rzeszów, portal www.krosno112.pl oraz portal www.krosnocity.pl.

 

Specjalne podziękowania za pomoc w realizacji imprezy należą się dla: Stanisława Juchy, który nadzorował przygotowania i pomagał w realizacji kolejnych zadań, a także dla Kamila Kozaka – za pomoc w organizacji sympozjum, merytoryczną ocenę prac, które wpłynęły do konkursu oraz wkład pracy poniesiony podczas przygotowań samej konferencji. Pragnę również podziękować za uczestnictwo i pomoc przy organizacji imprezy Panu Profesorowi dr hab. Bronisławowi W. Wołoszynowi, Staroście Krośnieńskiemu, Wójtowi Gminy Korczyna, Dyrektorowi GOK w Korczynie, Dyrektorowi  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z siedzibą w Krośnie, Nadleśniczemu z Nadleśnictwa Kołaczyce, dyrekcji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie   oraz wszystkim uczestnikom i osobom biorącym w niej udział.

Prezes Podkarpackiego Oddziału SWP-W

Gabriel Zajdel

Poniżej pełna galeria fotografii.