14. zebranie Zarządu Krajowego SWP-W

19 października pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia. Po przyjęciu protokołu z 13. zebrania i porządku obrad, odbyła się dyskusja nad Informacją o aktualnym stanie przygotowań do Kongres SWP-W.
Po zakończeniu walnych zebrań w oddziałach, rozpoczęło pracę 6 zespołów, które mają konkretne zadania związane z przygotowaniem dokumentów na zbliżający się Kongres. W zespołach znaleźli się członkowie Zarządu Krajowego oraz przedstawiciele oddziałów, które nie mają reprezentacji we władzach. Celem tak zorganizowanej praacy jest włączenie w przygotowania najważniejszego w kadencji wydarzenia wiekszej grupy naszego aktywu.
Odbyły się także 4 spotkania – konsultacje z delegatami w różnych regionach kraju (Kielce, Opole, Gdańsk i Warszawa), w trakcie których przedstawiciele delegatów z poszczególnych oddziałów mieli możliwość wysłuchania informacji o stanie przygotowań do Kongresu, proponowanemu spobowi przygotowania dokumentów oraz przebiegu obrad.
W kolejnym punkcie przeprowadzono dyskusję nad projektem Sprawozdania Zarządu z działalności w obecnej kadencji. Po wysłuchaniu uwag i przyjęciu kilku autopoprawek przegłosowano treść dokumentu.
W kolejnej uchwale podjęto decyzję o zwołaniu XX Kongresu SWP-W na dzien 23 listopada br oraz proponowny porządek jego obrad.
Po zakończeniu obrad Zarządu, członkowie zespołów kongresowych kontynuowały swoje prace nad projektami dokumentów.