13. zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia

16 czerwca, pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla, odbyło się 13. zebranie Zarządu Krajowego SWP-W.
Po przyjęciu protokołu z 12. zebrania i porządku obrad, odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za rok 2015. Wprowadzenia do dyskusji nad tym punktem obrad dokonała główna księgowa Stowarzyszenia – Zofia Aldona Sikorska. W swoim wystąpieniu skomentowała informacje zawarte w materiałach dostarczonych wcześniej członkom Zarządu. Podjęte od początku kadencji działania racjonalizujące wydatki pozwoliły utrzymać bieżącą płynność finansową i osiągnąć dodatni wynik za rok poprzedni. Taką samą, dobrą ocenę, zaprezentowali przedstawiciele: Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz komisji ds. finansowo-budżetowej. Oba zespoły zarekomendowały Zarządowi Krajowemu przyjęcie przedłożonych materiałów. Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli Uchwały, akceptujące przedłożone Sprawozdania oraz uznające SWP-W za „małą jednostkę” w rozumieniu nowelizacji do Ustawy O rachunkowości z dnia 23 lipca 2015 r..
W drugim punkcie obrad Zarząd wysłuchał Informacji prezesa J. Brylla o przebiegu kampanii walnych zebrań w oddziałach Stowarzyszenia. Zgodnie z przyjętym harmonogramem i wytycznymi 12 Zebrania ZK SWP-W, do 15 czerwca br. odbyły się zebrania w 18 (na 21) jednostkach terenowych. W ich trakcie składano sprawozdania z kończącej się kadencji oraz dyskutowano nad działalnością organizacji i programem na kolejny okres, dokonywano także wyborów nowych władz i delegatów na XX Kongres Stowarzyszenia. Zdaniem prezesa, który uczestniczył we wszystkich zebraniach, oraz członków kierownictwa, zebrania były dobrze przygotowane i przebiegały w serdecznej atmosferze. Były wartościowe pod względem merytorycznym i stanowią dobrą bazę do przygotowania XX Kongresu. Do władz wybierano przeważnie sprawdzonych działaczy, uzupełniając jednak składy zarządów o osoby młodsze. W wielu obradach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz i organizacji blisko współpracujących z naszym Stowarzyszeniem. Walne zebrania były także dobrą okazją do podziękowania wyróżniającym się działaczom i współpracownikom SWP-W ze wysiłek i wkład pracy włożony w realizację naszego programu. Zarząd podjął Uchwałę o przyjęciu Informacji oraz powołał Komisję, która będzie miała za zadanie przygotowanie obrad XX Kongresu.