Wydawnictwa i publikacje

 


Przedstawiamy Państwu drugi tom twórczości Pani Róży Baranowskiej, pochodzącej z Kresów Południowo-Wschodnich, a od 1972 roku mieszkanki Opola.

W niniejszym tomie utwory zostały posegregowane na następujące grupy: wiersze okolicznościowe, wiersze egzystencjalne, wiersze o przyrodzie, wiersze dla dzieci oraz humoreski.

Utwory Pani Baranowskiej pisane są prosto z serca, łatwe w swym przekazie, są nieskomplikowane, przez co szybko trafiają do naszej pamięci. Określają najbliższe otoczenie poetki, tj. ludzi, zdarzenia, przyrodę, jak również poruszają tematykę emocji człowieka oraz szczerej religijności autorki.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wierszy, do przeżycia emocji, radości i rozterek wraz z pisarką.

 

Z recenzji tomu:

„Tematyka przedkładanego tomu jest różna, jednak przeważają utwory poświęcone bytowaniu człowieka, wspomnieniom własnym Autorki, wewnętrznym przeżyciom oraz przemyśleniom. Jej twórczość odznacza się ciepłem i dobrocią względem wszystkiego, z czym ma do czynienia, emanuje pogodą ducha oraz głęboką wiarą w Boga”;

„Takich wierszy potrzeba jak najwięcej, bo one pozwalają zatrzymać się na chwilę, pomagają zastanowić się nad swoim życiem, nad wartościami, za jakimi gonimy czy jakich poszukujemy, proponują zastanowić się nad codziennością, przemyśleć sprawy i uczynki”;

„…wiersze Pani Róży Baranowskiej pomagają niektórym odtworzyć dawne wspomnienia, przywołać miniony czas, odświeżyć emocje związane z przeszłością, przeżyć jeszcze raz pewne momenty z dzieciństwa czy młodości” – dr hab. Anna Kostecka-Sadowa prof. IJP PAN w Krakowie

Redaktor publikacji – dr Anna Krzywicka-Ustrzycka, Uniwersytet Opolski – Instytut Slawistyki, członek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Kolejne pięć tomików z cyklu Kresowianie piszą wierszem… jest w przygotowaniu.


Kolejny cykl wydawniczy poezji wspierany i współfinansowany przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

Ukazał się właśnie I tom z cyklu „Kresowianie piszą wierszem” zawierający wiersze Róży Baranowskiej urodzonej w województwie tarnopolskim. Będzie to już trzeci cykl wydawniczy poezji prowadzony samodzielnie lub współorganizowany i współfinansowany. Pierwszy zawierał poezję opolskich i biełgorodzkich poetów opublikowany w Opolu i Biełgorodzie w języku polskim i rosyjskim, drugi zawierał wiersze prezentowane w czasie Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu, który zamierzamy kontynuować.

 

 

 

Recenzenci tomu
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja Katedra Biografistyki Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN w Krakowie

Projekt okładki: Anna Krzywicka-Ustrzycka
Na okładce publikacji wykorzystano zdjęcie panoramy wsi Petlikowce Stare, miejscowości urodzenia autorki wierszy, powiat Buczacz, woj. tarnopolskie z widokiem na kościół,

źródło:http://wikimapia.org/19202979/pl/Petlikowce-Stare#/photo/2800950 oraz fotografię działki ogrodniczej w Opolu, fotografia z 2005 r.– własność R. Baranowska.

Autorka wierszy – Róża Baranowska, Opole
Redaktor naukowy – dr Anna Krzywicka-Ustrzycka, Uniwersytet Opolski, Instytut Slawistyki, tel. 608-880- 371, mail anna.krzywicka@wp.pl

Niniejsza publikacja została współfinansowana przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód

ISBN
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża
ul. Katedralna 8A 45-007 Opole

 

Za poprawność językowo-stylistyczną i merytoryczną wierszy i innych utworów odpowiada ich autorka.

 

 

 

„Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata”.

Bezpośrednią inspiracją do jej napisania były seminaria naukowe organizowane w Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód. Współautorzy i redaktorzy naukowi wyrażają nadzieję, ze książka ta znajdzie swoich odbiorców nie tylko wśród studentów zajmujących się Kazachstanem i Azją Centralną, ale także tych wszystkich, którzy zechcą pogłębić wiedzę z tego bardzo interesującego obszaru.

 

Publikacja SWP-W – Kazachstan. Tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo

 

Wydawnictwa po XX Kongresie SWP-W

1. Grudzień 2016 – 550 lat Państwowości Kazachstanu

2. Styczeń 2017 – Dialog międzykulturowy szansą na ocieplenie stosunków polsko-rosyjskich

w XXI wieku Praca magisterska Urszuli Kołodziejczak)

3. Styczeń 2017 – Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku

4. Styczeń 2017 – W cieniu walczących imperiów. Europa wschodnia w I wojnie światowej

5. Styczeń 2017 – Biuletyn „Ze wschodu i o wschodzie”

6. Marzec 2017 – Skrypty dla nauczycieli i wykładowców

WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA (GOSPODARKA-OŚWIATA-ZDROWIE-TURYSTYKA)

Polskę i Ukrainę łączy zarówno historia, jak i dzień dzisiejszy. Wspólnych spraw jest wiele. Cechy wiążące oba państwa mają charakter wielowątkowy. Widoczne są one między innymi w korzeniach kulturowo-językowych, tradycji i folklorze. Historia polsko-ukraińskich stosunków dostarcza także sporej liczby przykładów wzajemnej współpracy, korzystnej dla obu narodów. Wielu Polaków świadomie połączyło swe losy z losami Ukrainy. Na Ukrainie przez wieki zamieszkiwała znacząca polska mniejszość etniczna.

W stosunkach Polski z Ukrainą pojawiały się też oczywiście konflikty, prowadzące do nieufności i uprzedzeń. Sytuacje te były rezultatem wąsko rozumianych interesów narodowych i nie sprzyjały rozwiązywaniu problemów. Blokowały one i opóźniały możliwości porozumienia w prostych nawet sprawach i tworzyły wciąż nowe kwestie sporne.

Niniejsza publikacja to praca zbiorowa o charakterze interdyscyplinarnym. Stanowi skutek ożywionych i wieloletnich kontaktów międzyuczelnianych i międzynarodowych oraz biznesowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Można ją też uznać za przejaw integracji pracowników naukowo-dydaktycznych UWMSC i innych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy ze środowiskami praktyków gospodarczych, menedżerów oraz z przedstawicielami różnych organizacji lokalnych i stowarzyszeń.

Książka jest wynikiem wieloletnich zainteresowań badawczych ukierunkowanych na zagadnienia współpracy polsko-ukraińskiej oraz na problematykę atrakcyjności ukraińskiego rynku. Wydanie publikacji jest wspólną inicjatywą Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina i Ambasady Ukrainy w Polsce. Problematyka, którą podjęli autorzy, wydaje się kluczowa dla współczesnej refleksji nad pozycją Polski i Ukrainy w Europie oraz Europy w szybko zmieniającym się świecie.

Pod względem konstrukcyjnym książka składa się z pięciu części. Poprzedzono je uwagami wstępnymi i zwieńczono obszernym zakończeniem. Całość opracowania uzupełniają załączniki.

Poszczególne części książki zatytułowano następująco:

1. Polityczne i gospodarcze aspekty współpracy polsko-ukraińskiej
2. Społeczno-pedagogiczne przejawy współpracy Polski z Ukrainą
3. Zagadnienia opieki zdrowotnej w Polsce i na Ukrainie
4. Gospodarcza atrakcyjność Ukrainy w kontekście współpracy z Polską i innymi krajami Unii Europejskiej
5. Turystyczne atrakcje Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego

Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia.

 

POLSKA – ROSJA (GOSPODARKA – OŚWIATA – ZDROWIE – TURYSTYKA)
Polska i Rosja to kraje, które łączy wiele wspólnych spraw i problemów. Mają one charakter różnorodny i wielowątkowy. Wzajemne powiązania widoczne są zarówno w historii, jak i w sprawach aktualnych. Są one wynikiem geopolitycznych realiów i trudnej historycznej przeszłości. Nie bez znaczenia są zwłaszcza wspólne słowiańskie korzenie, podobna mentalność, wielowiekowe powiązania kulturowe, w tym zamiłowanie do tradycji i folkloru.

Niniejsza publikacja jest zbiorem opracowań poświęconych wybranym aspektom współpracy polsko-rosyjskiej. Pozycja ta ma charakter interdyscyplinarny. Znalazło się w niej wiele syntetycznych przemyśleń i analiz. Niektóre z nich są rzadko spotykane w polskiej literaturze przedmiotu. Autorzy poruszyli wiele wątków, od zagadnień politycznych i gospodarczych, po kulturalno-oświatowe, turystyczno-rekreacyjne i zdrowotne. W swoich opracowaniach przedstawili różne aspekty współpracy polsko-rosyjskiej oraz zwrócili uwagę na atrakcyjność Rosji dla turystów i inwestorów z Polski.

Warto podkreślić, że autorzy poszczególnych opracowań ponoszą pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone w artykułach. Nie zaprezentowano w nich pełnej zgodności poglądów w wielu kwestiach. Niektóre z zaprezentowanych wypowiedzi mogą bulwersować i wywoływać emocje. Analiza poszczególnych tekstów wskazuje na różne doświadczenia i szkoły naukowe ich autorów.

Książka została podzielona na pięć części. Poprzedzono je uwagami wstępnymi i zwieńczono obszernym zakończeniem. Całość opracowania uzupełniają załączniki. Poszczególne części książki zatytułowano następująco:
1. Polityczne i gospodarcze aspekty współpracy polsko- rosyjskiej
2. Społeczno-pedagogiczne przejawy kontaktów polsko-rosyjskich
3. Turystyczno-rekreacyjne atrakcje Rosji a rozwój turystyki polsko-rosyjskiej
4. Polsko-rosyjska współpraca przygraniczna
5. Zagadnienia opieki zdrowotnej w Polsce i Rosji

Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia.

 

550 lat państwowości Kazachstanu. Szkice dziejów

Publikacja jest rezultatem konferencji zorganizowanej w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współorganizatorami wspomnianej konferencji byli: Ambasada Kazachstanu w Polsce oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Oprócz 10 referatów w książce znalazł się aneks „Dziewiętnastowieczne zdjęcia ilustrujące historię Kazachstanu z unikatowej kolekcji Konstantego de Lazari (186901930)

 

Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz