Wydawnictwa i publikacje

Kolejny cykl wydawniczy poezji wspierany i współfinansowany przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

Ukazał się właśnie I tom z cyklu „Kresowianie piszą wierszem” zawierający wiersze Róży Baranowskiej urodzonej w województwie tarnopolskim. Będzie to już trzeci cykl wydawniczy poezji prowadzony samodzielnie lub współorganizowany i współfinansowany. Pierwszy zawierał poezję opolskich i biełgorodzkich poetów opublikowany w Opolu i Biełgorodzie w języku polskim i rosyjskim, drugi zawierał wiersze prezentowane w czasie Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu, który zamierzamy kontynuować.

 

 

 

Recenzenci tomu
prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja Katedra Biografistyki Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN w Krakowie

Projekt okładki: Anna Krzywicka-Ustrzycka
Na okładce publikacji wykorzystano zdjęcie panoramy wsi Petlikowce Stare, miejscowości urodzenia autorki wierszy, powiat Buczacz, woj. tarnopolskie z widokiem na kościół,

źródło:http://wikimapia.org/19202979/pl/Petlikowce-Stare#/photo/2800950 oraz fotografię działki ogrodniczej w Opolu, fotografia z 2005 r.– własność R. Baranowska.

Autorka wierszy – Róża Baranowska, Opole
Redaktor naukowy – dr Anna Krzywicka-Ustrzycka, Uniwersytet Opolski, Instytut Slawistyki, tel. 608-880- 371, mail anna.krzywicka@wp.pl

Niniejsza publikacja została współfinansowana przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód

ISBN
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża
ul. Katedralna 8A 45-007 Opole

 

Za poprawność językowo-stylistyczną i merytoryczną wierszy i innych utworów odpowiada ich autorka.

 

 

 

„Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata”.

Bezpośrednią inspiracją do jej napisania były seminaria naukowe organizowane w Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód. Współautorzy i redaktorzy naukowi wyrażają nadzieję, ze książka ta znajdzie swoich odbiorców nie tylko wśród studentów zajmujących się Kazachstanem i Azją Centralną, ale także tych wszystkich, którzy zechcą pogłębić wiedzę z tego bardzo interesującego obszaru.

 

Publikacja SWP-W – Kazachstan. Tauelsiz memleket znaczy niepodległe państwo

 

Wydawnictwa po XX Kongresie SWP-W

1. Grudzień 2016 – 550 lat Państwowości Kazachstanu

2. Styczeń 2017 – Dialog międzykulturowy szansą na ocieplenie stosunków polsko-rosyjskich

w XXI wieku Praca magisterska Urszuli Kołodziejczak)

3. Styczeń 2017 – Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku

4. Styczeń 2017 – W cieniu walczących imperiów. Europa wschodnia w I wojnie światowej

5. Styczeń 2017 – Biuletyn „Ze wschodu i o wschodzie”

6. Marzec 2017 – Skrypty dla nauczycieli i wykładowców

WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA (GOSPODARKA-OŚWIATA-ZDROWIE-TURYSTYKA)

Polskę i Ukrainę łączy zarówno historia, jak i dzień dzisiejszy. Wspólnych spraw jest wiele. Cechy wiążące oba państwa mają charakter wielowątkowy. Widoczne są one między innymi w korzeniach kulturowo-językowych, tradycji i folklorze. Historia polsko-ukraińskich stosunków dostarcza także sporej liczby przykładów wzajemnej współpracy, korzystnej dla obu narodów. Wielu Polaków świadomie połączyło swe losy z losami Ukrainy. Na Ukrainie przez wieki zamieszkiwała znacząca polska mniejszość etniczna.

W stosunkach Polski z Ukrainą pojawiały się też oczywiście konflikty, prowadzące do nieufności i uprzedzeń. Sytuacje te były rezultatem wąsko rozumianych interesów narodowych i nie sprzyjały rozwiązywaniu problemów. Blokowały one i opóźniały możliwości porozumienia w prostych nawet sprawach i tworzyły wciąż nowe kwestie sporne.

Niniejsza publikacja to praca zbiorowa o charakterze interdyscyplinarnym. Stanowi skutek ożywionych i wieloletnich kontaktów międzyuczelnianych i międzynarodowych oraz biznesowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Można ją też uznać za przejaw integracji pracowników naukowo-dydaktycznych UWMSC i innych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy ze środowiskami praktyków gospodarczych, menedżerów oraz z przedstawicielami różnych organizacji lokalnych i stowarzyszeń.

Książka jest wynikiem wieloletnich zainteresowań badawczych ukierunkowanych na zagadnienia współpracy polsko-ukraińskiej oraz na problematykę atrakcyjności ukraińskiego rynku. Wydanie publikacji jest wspólną inicjatywą Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina i Ambasady Ukrainy w Polsce. Problematyka, którą podjęli autorzy, wydaje się kluczowa dla współczesnej refleksji nad pozycją Polski i Ukrainy w Europie oraz Europy w szybko zmieniającym się świecie.

Pod względem konstrukcyjnym książka składa się z pięciu części. Poprzedzono je uwagami wstępnymi i zwieńczono obszernym zakończeniem. Całość opracowania uzupełniają załączniki.

Poszczególne części książki zatytułowano następująco:

1. Polityczne i gospodarcze aspekty współpracy polsko-ukraińskiej
2. Społeczno-pedagogiczne przejawy współpracy Polski z Ukrainą
3. Zagadnienia opieki zdrowotnej w Polsce i na Ukrainie
4. Gospodarcza atrakcyjność Ukrainy w kontekście współpracy z Polską i innymi krajami Unii Europejskiej
5. Turystyczne atrakcje Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego

Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia.

 

POLSKA – ROSJA (GOSPODARKA – OŚWIATA – ZDROWIE – TURYSTYKA)
Polska i Rosja to kraje, które łączy wiele wspólnych spraw i problemów. Mają one charakter różnorodny i wielowątkowy. Wzajemne powiązania widoczne są zarówno w historii, jak i w sprawach aktualnych. Są one wynikiem geopolitycznych realiów i trudnej historycznej przeszłości. Nie bez znaczenia są zwłaszcza wspólne słowiańskie korzenie, podobna mentalność, wielowiekowe powiązania kulturowe, w tym zamiłowanie do tradycji i folkloru.

Niniejsza publikacja jest zbiorem opracowań poświęconych wybranym aspektom współpracy polsko-rosyjskiej. Pozycja ta ma charakter interdyscyplinarny. Znalazło się w niej wiele syntetycznych przemyśleń i analiz. Niektóre z nich są rzadko spotykane w polskiej literaturze przedmiotu. Autorzy poruszyli wiele wątków, od zagadnień politycznych i gospodarczych, po kulturalno-oświatowe, turystyczno-rekreacyjne i zdrowotne. W swoich opracowaniach przedstawili różne aspekty współpracy polsko-rosyjskiej oraz zwrócili uwagę na atrakcyjność Rosji dla turystów i inwestorów z Polski.

Warto podkreślić, że autorzy poszczególnych opracowań ponoszą pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone w artykułach. Nie zaprezentowano w nich pełnej zgodności poglądów w wielu kwestiach. Niektóre z zaprezentowanych wypowiedzi mogą bulwersować i wywoływać emocje. Analiza poszczególnych tekstów wskazuje na różne doświadczenia i szkoły naukowe ich autorów.

Książka została podzielona na pięć części. Poprzedzono je uwagami wstępnymi i zwieńczono obszernym zakończeniem. Całość opracowania uzupełniają załączniki. Poszczególne części książki zatytułowano następująco:
1. Polityczne i gospodarcze aspekty współpracy polsko- rosyjskiej
2. Społeczno-pedagogiczne przejawy kontaktów polsko-rosyjskich
3. Turystyczno-rekreacyjne atrakcje Rosji a rozwój turystyki polsko-rosyjskiej
4. Polsko-rosyjska współpraca przygraniczna
5. Zagadnienia opieki zdrowotnej w Polsce i Rosji

Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia.

 

550 lat państwowości Kazachstanu. Szkice dziejów

Publikacja jest rezultatem konferencji zorganizowanej w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współorganizatorami wspomnianej konferencji byli: Ambasada Kazachstanu w Polsce oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Oprócz 10 referatów w książce znalazł się aneks „Dziewiętnastowieczne zdjęcia ilustrujące historię Kazachstanu z unikatowej kolekcji Konstantego de Lazari (186901930)

 

Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt z sekretariatem Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz