Zebranie Zarządu Krajowego SWP-W

13 grudnia 2023 roku pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla odbyło się kolejne w tej kadencji zebranie  Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było w systemie hybrydowym z wykorzystaniem platformy ZOOM. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego, Przewodniczący  Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz, Prezesi Oddziałów SWP-W i Główna Księgowa SWP-W. W porządku obrad zebrania   Zarządu znalazły się: projekt budżetu Stowarzyszenia na 2024 rok,  propozycja zmian w strukturze Stowarzyszenia i sprawy wniesione. Projekt budżetu SWP-W na 2024 rok przedstawiła  Główna Księgowa Stowarzyszenia. Uwarunkowania nowego budżetu wynikające z doświadczeń 2023 r. oraz bieżącej sytuacji gospodarczej  przedstawił prezes Stowarzyszenia. Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie budżetu na 2024 rok zaprezentował jej Przewodniczący.

Po wypowiedziach i dyskusji Zarząd zatwierdził budżet Stowarzyszenia na 2024 rok. W punkcie drugim Zarząd rozpatrzył propozycję Prezydium z dnia 15 listopada br. dotyczącą zmian w strukturze Stowarzyszenia wynikające z doświadczeń działalności w kadencji 2021 -2026. Potrzebę dokonania zmian przedstawił  Wiceprezes Stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek Po wypowiedziach Zarząd Krajowy zatwierdził propozycję Prezydium dotyczącą zmian w strukturze SWP-W. Na zakończenie zebrania Zarządu z przesłaniem Wigilijnym wystąpił Nasz Kapelan ks. prof. dr hab. Edward Walewander – Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie (tekst przesłania poniżej).Po zebraniu odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem  zaproszonych gości. 

Ks. Edward Walewander

                                  Boże Narodzenie 2023 r.

Narodzenie Chrystusa to dla chrześcijan nie tylko wydarzenie historyczne, ale przede wszystkim wielka tajemnica wiary. Jej istotą jest przyjście samego Boga do człowieka, spotkanie się kochającego Stwórcy ze swoim stworzeniem, rozpoczęcie swoistego dialogu między niebem i ziemią.

W przededniu najbardziej rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, które powinny być czasem pokoju i pojednania, życzę, aby kultura dialogu w duchu chrześcijańskim stawała się coraz bardziej rzeczywistością. Niech Wcielony Bóg, który podjął dialog z ludzkością, nauczy nas otwartości na prawdę, umiejętności przedstawiania jej w dyskusji i obrony, gdy to jest konieczne. Niech pokorny, uniżony Bóg-Człowiek, będzie dla nas wzorem wyrozumiałości wobec poglądów innych, cierpliwego słuchania i przekonywania. Niech Jezus, który patrzył na wszystkich z miłością, zachęci nas do życzliwości wobec ludzi, z którymi rozmawiamy i udzieli nam zdolności szukania tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. 

Takie i wiele innych myśli pojawia się przy okazji dzielenia się opłatkiem, a przede wszystkim przez cały rok pracy, w naszych debatach i całej działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Niech Chrystus Nowo Narodzony błogosławi Panu Prezesowi, wszystkim Jego współpracownikom, całemu Stowarzyszeniu i naszej Ojczyźnie miłej. Pan Prezes Józef Bryll prowadzi nas odważnie przez różne problemy naszego czasu, tak jak kiedyś Mojżesz przeprowadził Lud Wybrany przez wzburzone Morze Czerwone.

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, – Błogosław Ojczyznę miłą, W dobrych radach, w dobrym bycie – Wspieraj jej siłę swą siłą, Dom nasz i majętność całą, – I wszystkie wioski z miastami. A Słowo ciałem się stało – I mieszkało między nami”.