Zebranie Zarządu Krajowego

14 czerwca pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla obradował Zarząd Krajowy SWP-W. Zebranie zostało przeprowadzone w trybie łączonym z udziałem bezpośrednim i zdalnym   z wykorzystaniem platformy ZOOM, w którym uczestniczyli: członkowie Zarządu Krajowego , Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz, Prezesi Oddziałów, Honorowy Prezes  Stowarzyszenia Eugeniusz Brudkiewicz oraz Głowna Księgowa SWP-W.  W  porządku obrad znalazły się: Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia za 2022 rok,  wiodące działania Oddziałów w 2023 r., informacja o aktualnych sprawach związanych z Marszałkowską 115 i sprawy wniesione. Wprowadzenie do  sprawozdania finansowego przedstawiła główna księgowa i prezes Stowarzyszenia.

Ze stanowiskiem Krajowej Komisji Rewizyjnej  zapoznał uczestników jej przewodniczący.  Po dyskusji Zarząd Krajowy podjął uchwałę zatwierdzającą Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok. Informację do pkt. 2 przedstawił wiceprezes Leszek Solarek. Zarząd Krajowy po wysłuchaniu informacji  oraz dyskusji zaakceptował przedstawione propozycje działań w aktualnej sytuacji społeczno – politycznej,  wyraził uznanie i podziękowanie aktywowi i społecznikom zaangażowanym w realizację przedstawionych zamierzeń wzbogacających program przyjęty na XXI Kongresie.

W kolejnym punkcie zebrania omówione zostały sprawy związane z funkcjonowaniem Marszałkowskiej 115. Zarząd Krajowy pozytywnie ustosunkował  się do przedłożonego na zebraniu Zarządu w dniu 14 grudnia 2022 roku aneksu do umowy z przyszłym inwestorem i zaakceptował jego przyjęcie. Zarząd Krajowy przyjął także informację przedstawioną przez Kierownictwo Stowarzyszenia dotyczącą egzekwowania zaległych należności od najemców w Warszawie oraz najemców w nieruchomości w Kielcach.  Sprawy wniesione zakończyły zebranie Zarządu Krajowego.