Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

6 października br.  odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W. Zebranie realizowane było w systemie hybrydowym i prowadził je  Prezes Stowarzyszenia  Józef Bryll .W porządku obrad przewidziano: informację o przebiegu kampanii sprawozdawczo -wyborczej w oddziałach stowarzyszenia, przyjęcie ustaleń dotyczących przeprowadzenia konsultacji  przed XXI Kongresem, przygotowanie materiałów na posiedzenie Zarządu Krajowego i sprawy wniesione.  Po informacjach przekazanych przez prezesa  odbyła się dyskusja, w której  głos zabrali wszyscy uczestnicy zebrania.

W wyniku obrad Prezydium Zarządu Krajowego postanowiło; przyjąć informację o przebiegu kampanii sprawozdawczo -wyborczej w oddziałach i  rekomendować ją pod obrady Zarządu Krajowego, przyjąć do realizacji ustalenia dotyczące przeprowadzenia konsultacji przed XXI Kongresem, pozytywnie odniosło się do projektów dokumentów przygotowywanych na zebranie Zarządu, zwołać na  20 października  2021 r. zebranie Zarządu Krajowego z porządkiem obrad zawierającym, informację o przebiegu kampanii sprawozdawczo -wyborczej w Oddziałach, przebiegu konsultacji, przyjęcie projektów dokumentów kongresowych (sprawozdania, głównych kierunków działalności na nową kadencję , zmian w statucie) , podjęcie uchwały o zwołaniu XXI Kongresu SWP-W. Prezydium  zarekomendowało Zarządowi Krajowemu podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Prezesa Honorowego Eugeniuszowi Brudkiewiczowi. W sprawach wniesionych omówione zostały bieżące problemy Stowarzyszenia.