XXI KONGRES STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACY POLSKA – WSCHÓD

Zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego z 20 października 2021 r. w dniu 6 listopada 2021 roku z zachowaniem obowiązujących obostrzeń wynikających z trwającej pandemii odbył się w „Domu Przyjaźni” w Warszawie XXI Kongres Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.
Uczestniczyło w nim 42 delegatów spośród 50 wybranych w toku kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Oddziałach naszego Stowarzyszenia. Zgodnie więc z wymogami Statutu SWP-W Kongres był prawomocny do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących Stowarzyszenia. Obrady przeprowadzono zgodnie z Porządkiem i Regulaminem obrad przyjętymi przez Delegatów. Otwarcia XXI Kongresu dokonał Przewodniczący Komisji Kongresowej, Prezes ustępującego Zarządu Krajowego Józef Bryll. Gośćmi XXI Kongresu byli prezesi stowarzyszeń i organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód: Piotr Guzowski – Prezes Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej; Maria Świerczewska – Chrząszcz – Przewodnicząca Klubu Absolwentów Uczelni Zagranicznych przy SWP-W; Mieczysław Brzeziński – Sekretarz Społecznego Towarzystwa Polska – Ukraina; dr Władysław Sokołowski – Prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”; prof. .dr hab. Jacek Zieliński – Przewodniczący Towarzystwa Polsko- Estońskiego, Lidia Chodnicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia „Wspólnota Rosyjska”; Czesław Skarżyński – Prezes Fundacji Polonia Union;


Po otwarciu Kongresu, przywitaniu delegatów i zaproszonych gości dotychczasowy prezes Stowarzyszenia poinformował uczestników o decyzji Zarządu Krajowego z dnia 20 października br. nadającej Panu Eugeniuszowi Brudkiewiczowi długoletniemu Prezesowi Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Godności Prezesa Honorowego Stowarzyszenia. Akt nadania i Legitymację Nr.1 ze względu na usprawiedliwioną nieobecność Pana Eugeniusza Brudkiewicza odebrała w Jego imieniu Pani dr Irena Danecka -wiceprezes Oddziału w Opolu , delegat na XXI Kongres. Następnie prezes Józef Bryll przedstawił wniosek Zarządu Krajowego o nadanie Panu prof. dr hab. Arturowi Kijasowi zgodnie § 8 pkt.1 ppk.3 tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia. Laudację o laureacie wygłosił ks. prof. .dr hab. Edward Walewander. XXI Kongres podjął uchwałę w tej sprawie nadając Tytuł Honorowego Członka Panu Arturowi Kijasowi za wybitne zasługi i osiągniecia w realizacji celów Stowarzyszenia. Wręczenia dyplomu dokonał Prezes Józef Bryll. Dyplomy Honorowe otrzymali także Zbigniew Bereza za wieloletnią pracę wniesioną w działalność Stowarzyszenia a zwłaszcza na polu propagowania współpracy gospodarczej, ekonomicznej i naukowo technicznej z państwami za wschodnia granicą, Stanisław Jucha za wieloletnia działalność i wniesiony wkład w rozwój SWP-W, Jadwiga Niewiadomska za długoletnią, ofiarną i sumienną pracę w Zarządzie Krajowym SWP- W a Medal Mickiewicz -Puszkin otrzymał Czesław Gągol -Prezes Oddziału Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

XXI Kongres przyjął uchwały zatwierdzające:

  1. Absolutorium dla ustępującego Zarządu Krajowego;
  2. Poprawki do Statutu Stowarzyszenia;
  3. Główne Kierunki Działalności SWP-W w latach 2021 – 2026 oraz wybrał nowe władze: 17 osobowy Zarząd Krajowy i 5-osobową Krajową Komisję Rewizyjną.

W dyskusji kolejno głos zabrali delegaci i goście kongresu: Piotr Guzowski – Prezes Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej, dr Bolesław Kapitan – działacz Klubu Absolwentów Uczelni Zagranicznych przy SWP-W, dr Władysław Sokołowski – prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”, prof. dr hab. Józef Tymanowski – Przewodniczący Rady Naukowej SWP-W, dr Jerzy Suchański- delegat Oddziału Świętokrzyskiego, Katarzyna Schellner – delegat Oddziału w Koninie, dr. Tadeusz Samborski – delegat Oddziału w Legnicy, Janusz Szpak -delegat Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie, Lidia Chodnicka – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Rosyjska, Czesław Gągoł – prezes Oddziału Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Leszek Solarek – prezes Oddziału w Wałbrzychu i Czesław Skarżyński – prezes Fundacji Polonia Union.
Obradom Kongresu towarzyszyły wystawy: w holu przed salą obrad wystawione zostały plansze, przedstawiające dorobek Stowarzyszenia w okresie kadencji , w sali 303 wystawa przygotowana z okazji 100-lecia Sekcji Absolwentów Politechniki Kijowskiej oraz w holu na III piętrze druga część wystawy przedstawiającej najważniejsze wydarzenia w kadencji. Przed obradami w Sali prezentowany był pokaz multimedialny.

Z okazji XXI Kongresu wydano Gazetę Kongresową. Prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód na nową kadencję został wybrany Józef Bryll, a Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pałasz.