WYKAZ LICENCJONOWANYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W UZBEKISTANIE

Zgodnie z Ustawą Republiki Uzbekistanu nr 352 „O wprowadzeniu zmian i uzupełnień do wybranych aktów prawnych Republiki Uzbekistanu” z dn. 30.04.2013 r., wprowadzone zostały zmiany do załącznika nr 1 do „Uchwały Parlamentu Republiki Uzbekistanu z dnia 12.05.2001 r. w sprawie wykazu rodzajów działalności wymagających licencji” (nr 222-II).
Obecnie, licencjonowania wymagają następujące rodzaje działalności:

projektowanie, produkcja, naprawy i sprzedaż uzbrojenia i amunicji, środków zabezpieczających, sprzętu wojskowego, części zamiennych, elementów i osprzętu, jeżeli nie są one wykorzystywane w innych dziedzinach, a także materiałów specjalnych i sprzętu specjalnego do ich produkcji, projektowanie, produkcja, transport, magazynowanie i sprzedaż substancji wybuchowych i jadowitych, materiałów i wyrobów z ich stosowaniem, a także środków wybuchowych, likwidacja (niszczenie, utylizacja, składowanie) i przetwarzanie spisywanego sprzętu wojskowego, produkcja, naprawy i sprzedaż palnej broni myśliwskiej i sportowej oraz amunicji do niej, a także broni białej (poza ludowymi rodzajami noży), projektowanie, montaż, naprawy, remonty i obsługa techniczna automatyki przeciwpożarowej, sygnalizacji ochronnej, przeciwpożarowej i ochronno-przeciwpożarowej, działalność w dziedzinie źródeł promieniowania jonizującego, projektowanie, opracowywanie, sprzedaż, remonty i użytkowanie środków kryptograficznej ochrony informacji, projektowanie, budowa, eksploatacja i remonty gazociągów magistralnych, rurociągów naftowych i naftopochodnych, wwóz i wywóz, magazynowanie, sprzedaż, dystrybucja, transport, opracowywanie i produkcja, wykonywanie i utylizacja środków narkotycznych, substancji psychotropowych i prekursorów, wykorzystywanie środków narkotycznych, substancji psychotropowych i prekursorów do celów naukowych i dydaktycznych, dla potrzeb produkcyjnych, w tym w medycynie i weterynarii, a także uprawa roślin, zawierających narkotyki, świadczenie usług weterynaryjnych, świadczenie usług medycznych, świadczenie usług farmaceutycznych, projektowanie, budowa, eksploatacja i remonty mostów i tuneli, projektowanie, budowa, eksploatacja i remonty obiektów związanych z obronnością kraju, projektowanie, budowa i eksploatacja obiektów o podwyższonym stopniu ryzyka i potencjalnie niebezpiecznej produkcji, opracowywanie dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej, ekspertyza projektów budowlanych, wykonywanie prac remontowych i budowlano-montażowych na wysokości, metodą alpinizmu przemysłowego, wewnętrzne i międzynarodowe przewozy kolejowe (pasażerskie i towarowe), usługi w zakresie obsługi samolotów w portach lotniczych, związane z wykonywaniem przewozów lotniczych, miejskie, podmiejskie, międzymiastowe i międzynarodowe przewozy pasażerów i ładunków transportem samochodowym, projektowanie sieci telekomunikacyjnych, budowa sieci telekomunikacyjnych, eksploatacja sieci telekomunikacyjnych, świadczenie usług telekomunikacyjnych, wydobycie, przerób i sprzedaż ropy naftowej, gazu i kondensatu gazowego, wydobycie szlachetnych i rzadkich metali oraz kamieni szlachetnych, sprzedaż produktów ropopochodnych (benzyny samochodowej i lotniczej, benzyny ekstra, oleju napędowego, nafty lotniczej, mazutu, oleju opałowego, bitumu naftowego, a także olejów technicznych i smarów), z wyjątkiem pakowanych w opakowania fabryczne, produkcja spirytusu etylowego i wyrobów alkoholowych, działalność bankowa, prowadzenie przez banki oraz inne osoby prawne i fizyczne operacji w walutach obcych, produkcja papierów wartościowych, profesjonalna działalność na rynku papierów wartościowych, wycena, działalność ubezpieczeniowa ubezpieczyciel i brokerów ubezpieczeniowych, audyt, prowadzenie lombardów, organizacja loterii, usługi adwokackie, zakładanie składów celnych, zakładanie sklepów wolnocłowych, zakładanie składów w trybie celnym „wolny skład”, usługi geodezyjne i kartograficzne, działalność wydawnicza, działalność niepaństwowych instytucji edukacyjnych, działalność religijnych instytucji edukacyjnych, produkcja, kopiowanie i demonstracja na ekranie utworów audiowizualnych, odtwarzanie, sprzedaż, wypożyczanie utworów audiowizualnych, fonogramów i programów komputerowych, produkcja fonogramów, prowadzenie działalności koncertowej w Republice Uzbekistanu i poza nią, obsługa wokalno-instrumentalna ślubów, uroczystości jubileuszowych i innych, działalność giełdowa, usługi turystyczne, handel hurtowy, fermentacja tytoniu i produkcja wyrobów tytoniowych, działalność organizacji mikrokredytowych, opracowywanie, produkcja, transport, magazynowanie, sprzedaż, wykorzystywanie, niszczenie i utylizacja wyrobów pirotechnicznych (poza wojskowymi), pośrednictwo w handlu nieruchomościami, prowadzenie biur kredytowych.

Zasady potwierdzania wartości celnej towarów wwożonych na obszar celny Republiki Uzbekistanu

Zgodnie z Postanowieniem Rady Ministrów Republiki Uzbekistanu nr 139 „O zatwierdzeniu stanowiska w sprawie zasad potwierdzania wartości celnej towarów wwożonych przez importerów – podmioty gospodarcze na obszar celny Republiki Uzbekistanu z zastosowaniem ulg w płatnościach celnych” z dn. 22 maja 2013 roku, od 22 czerwca br. w Uzbekistanie zaczną obowiązywać nowe przepisy dot. potwierdzania wartości celnej wwożonych do tego kraju towarów. Dotychczas (informacja WPHI z dn. 22.04.2013 r.) importer uzbekistański winien był przedstawić miejscowym służbom celnym deklarację celną eksportową w formie: oryginału papierowego, kopii potwierdzonej przez organ celny kraju eksportera lub wydrukowanej deklaracji elektronicznej, potwierdzonej przez organ celny kraju eksportera. W myśl nowych przepisów, eksportowa deklaracja celna na wwożony do Uzbekistanu towar może mieć formy: oryginału papierowego lub kopii potwierdzonej prze organ celny kraju eksportera albo też wydrukowanej deklaracji elektronicznej potwierdzonej przez organ celny kraju eksportera lub przez importera. Jeśli w deklaracji nie jest określona wartość towaru lub przepisy kraju eksportera nie przewidują wystawiania deklaracji celnych eksportowych, importer może przedstawić służbom celnym Uzbekistanu inny dokument zastępujący taką deklarację, wystawiony w kraju eksportera i zawierający informację nt. eksportera i importera, wartości, wagi i ilości towaru wwożonego na obszar celny Republiki Uzbekistanu. Importer ponosi odpowiedzialność za przedstawione miejscowym służbom celnym w dokumentach informacje, zgodnie z obowiązującymi w Uzbekistanie przepisami prawa. Powyższy dokument nie dotyczy towarów, wwożonych w ramach pomocy humanitarnej i grantów, w ramach współpracy technicznej oraz wwożonej do RU waluty uzbekistańskiej, walut obcych i papierów wartościowych.