Wizyta Ambasadora Federacji Rosyjskiej w Radomiu

W dniu 8 czerwca 2015 r. w Radomiu przebywał Ambasador Sergiej Andriejew. Towarzyszyli mu Sergiej Antufiew – Dyrektor RONiK i Nikita Merkiełow – Sekretarz Ambasady.

W czasie pobytu Ambasador S. Andriejew wręczył czterem polskim weteranom II Wojny Światowej Medale 70–lecia Zwycięstwa Nad Hitlerowskim Faszyzmem, nadane przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Ambasador spotkał się również z 46–osobową grupą członków Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja i Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji. W spotkaniu, któremu przewodniczył prof. Henryk Bednarczyk, wzięli udział profesorowie i wykładowcy Uniwersytetu i innych Wyższych Uczelni Radomia, dziennikarze, nauczyciele jęz. rosyjskiego, weterani skupieni w Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, działacze samorządowi i przedstawiciele środowiska studenckiego. Kierownictwo SWP-W i SWP-R reprezentowali J. Smoliński i L. Słomkowski.

Ambasador S. Andriejew złożył gratulacje odznaczonym weteranom i przedstawił informację o aktualnym stanie stosunków polsko – rosyjskich. Określił je jako wyjątkowo trudne. Zaakcentował, iż ulegają one stałemu pogorszeniu, w zasadzie we wszystkich dziedzinach. Zwrócił uwagę, że duży wpływ na kształtowanie polskiej opinii publicznej na sytuację wewnętrzną i politykę zagraniczną Rosji, a zwłaszcza i jej relacje z Polską  mają środki masowego przekazu. W ostatnim okresie polska prasa, a także niektóre rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne  w kontekście konfliktu na Ukrainie przedstawiają informacje o Rosji w sposób nieobiektywny. „Jeżeli już pisze się o Rosji to tylko źle albo bardzo źle”. W kontekście obchodów 70–tej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem pojawiły się w Polsce publikacje, których autorzy próbowali zmieniać wydarzenia fałszując historię oraz pomniejszając rolę Armii Czerwonej w rozgramianiu III Rzeszy. Są to zjawiska, które nie mogą być zaakceptowane przez Rosjan. Ambasador S. Andriejew podkreślił, że władze Federacji Rosyjskiej i społeczeństwo Rosji jest zainteresowane przywróceniem normalnych, równoprawnych relacji z Polską na zasadzie wzajemnego poszanowania i wzajemnych korzyści. Stwierdził, że społeczeństwo Rosji jest za utrzymaniem dobrych stosunków z Polską. Podobnie społeczeństwo polskie jest przyjaźnie nastawione do Rosji. Z całą mocą podkreślił, że Rosja opowiada się za przywróceniem pokoju na Ukrainie, jest też za pełną realizacją zawartych w Mińsku porozumień. Osiągnięcie tego celu w głównej mierze zależy od obecnego Kierownictwa Ukrainy, społeczeństwa ukraińskiego i  od stanowiska  Państw Zachodu na czele ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej.

W końcowej części swojego wystąpienia Ambasador S. Andriejew wyraził przekonanie, iż stosunki polsko – rosyjskie prędzej czy później, lepiej żeby nastąpiło to prędzej, muszą ulec poprawie. Oczekują tego społeczeństwa obu naszych krajów.

W bardzo ożywionej dyskusji zabrało głos w sumie 8 osób. Wszyscy dyskutanci podzielili się swoimi pozytywnymi doświadczeniami ze współpracy z Rosjanami. Starsi dyskutanci dzielili się swoimi wspomnieniami z okresu  wyzwolenia ziem polskich przez Armię Radziecką i pomocy jakiej udzielił nam Związek Radziecki po II wojnie światowej. Wnioskowali, aby władze Polski i Rosji podjęły działania na rzecz szybkiego przywrócenia normalności w dwustronnych relacjach, rozwijania bezpośrednich kontaktów w dziedzinie kultury, nauki, gospodarki. Podkreślali potrzebę nawiązywania kontaktów młodzieżowych,  pomiędzy miastami, wyższymi uczelniami i szkołami obu krajów.

Do wypowiedzi w dyskusji i licznych pytań ustosunkował się Ambasador Federacji Rosyjskiej  S. Andriejew, a także J. Smoliński i H. Bednarczyk. Warto nadmienić, że Ambasador  S. Andriejew w sposób swobodny, prowadził dialog  wyłącznie w języku polskim.

W dalszej części pobytu w Radomiu delegacja Ambasady Rosji złożyła kwiaty na grobach Żołnierzy radzieckich poległych o wyzwolenie miasta Radomia i okolic. Spotkali się też z Tomaszem Rubaczewskim – popem, przedstawicielem cerkwi prawosławnej w Radomiu.

Należy  pozytywnie ocenić przebieg i rezultaty wizyty. Na uwagę zasługuje bardzo dobre jej przygotowanie i wzorcowy przebieg. Godzi się też  podkreślić dużą życzliwość, jaką okazywali gospodarze przybyłym rosyjskim gościom.

Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjęli decyzję o zorganizowaniu w grudniu br. kolejnego spotkania aktywu SWP-W i SWP-R w Radomiu z udziałem członków kierownictwa Stowarzyszenia.