Walne Zebranie Oddziału w Wałbrzychu

W siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Delegatów Oddziału Wałbrzyskiego, które dokonało podsumowania działalności Oddziału w lach  2016 – 2021. Swoją obecnością zebranie zaszczycili : Krzysztof Kwiatkowski – Starosta Wałbrzyski, Krystyna Olanin – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wałbrzychu, reprezentująca dr Romana Szełemeja – Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz dr Marię Romańską – Przewodniczącą RM, Zdzisław Jacaszek- Wiceprezes Stowarzyszenia . Gość honorowy Pan Adam Piotrowski – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej w Wałbrzychu – organizator akcji ocalić mogiłę dziada i pradziada od zapomnienia na Kresach Wschodnich, sympatyka naszego Stowarzyszenia. 

Walne otworzył prezes oddziału Leszek Solarek, który powitał zaproszonych gości, delegatów, a następnie poprosił o wybór przewodniczącego zebrania, którym została  pani  Ilona Henko – członek ustępującego zarządu, radna gminy Mieroszów, dokonano wyboru protokolanta obrad, powierzając tę funkcję Mari Solarek ( obie kandydatury zostały jednogłośnie zaakceptowane). W części uroczystej zebrania Leszek Solarek poinformował zebranych, że na wniosek oddziału wałbrzyskiego Zarząd Krajowy za wybitne zasługi i wspieranie działalności statutowej stowarzyszenia  grawerowanymi Dyplomami Honorowymi wyróżnił: Miasto Wałbrzych, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Gminę Mieroszów, Uzdrowiskową Gminę Szczawno Zdrój. Medalami  Mickiewicz – Puszkin za szczególne zasługi dla stowarzyszenia uhonorowano: Anetę Błaszkiewicz – wiceprezes, Ilonę Henko – członkinię zarządu, Elżbietę Kokowską – wieloletnia działaczkę , Danutę Mikę – zasłużoną działaczkę, Adama Piotrowskiego. Starota Wałbrzyski  dziękując za wyróżnienie stwierdził, że w ocenie  Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego i jego osobistej  współpraca  ze stowarzyszeniem jest wzorcowa. Życzył ustępującemu zarządowi i nowo wybranym władzom oddziału  dalszych sukcesów. Zapewnił , że nadal możemy liczyć na wparcie władz powiatu wałbrzyskiego. Kończąc swoje wystąpienie powiedział „ jesteście świetnym organizatorem, wasze inicjatywy znajdują powszechne uznanie mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, życzylibyśmy sobie mieć tylko takich partnerów. Jest to ogromna zasługa  Waszego zarządu – a w szczególności jego prezesa  pana Leszka Solarka”. Dyplomy wręczyli  wiceprezesi stowarzyszenia Zdzisław Jacaszek i Leszek Solarek.Sprawozdanie oddziału przedstawił prezes łącząc je z bogatą prezentacją multimedialną, a sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca.


W dyskusji podkreślono ważną rolę członków i wolontariuszy, którzy realizowali  interesujące  programy autorskie, wzorową współpracę z instytucjami kultury, ze środowiskiem akademickim, samorządami terytorialnymi  oraz z uniwersytetami III wieku, oraz z samorządami gospodarczymi. Szczególnie podkreślano współpracę z polonijnymi zespołami artystycznymi z Białorusi, Rosji i Ukrainy.Walne zebranie wybrało 7 osobowy Zarząd Oddziału , 3 osobową Komisję Rewizyjną, 3 delegatów na Kongres. Prezesem Oddziału został wybrany Leszek Solarek. Na zakończenie zebrania wystąpił wiceprezes Zdzisław Jacaszek, skierował podziękował aktywowi, członkom zarządu dla działaczy za realizację ambitnych inicjatyw oraz  wzorową współpracę z samorządami Aglomeracji Wałbrzyskiej, z instytucjami kultury. Szczególne słowa uznania skierował pod adresem prezesa Oddziału życząc mu  dalszych sukcesów w realizacji dobrosąsiedzkiej współpracy z partnerami na Wschodzie.