Uroczysty koncert artystów ze Lwowa podziękowaniem dla instytucji i mieszkańców Opolszczyzny za rozwój współpracy polsko-ukraińskiej

W dniu 25 września w Filharmonii Opolskiej odbył się uroczysty koncert zorganizowany przez Konsulat Honorowy Ukrainy w Opolu w ramach obchodów 27 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Ukrainę.

Bogaty i wspaniały program artystyczny zaprezentowany przez wirtuozów ze Lwowa, w tym wybitnego tenora Opery Lwowskiej Oleha Łychacza, zespół bandurzystek i czołową solistkę Opery Śląskiej Swietłanę Kaliniczenko. Zebrana publiczność w Sali koncertowej przyjmowała wykonawców owacyjnymi brawami, a artyści bisowali wielokrotnie.

Moderatorami uroczystości w języku polskim i ukraińskim byli Janusz Ireneusz Wójcik z Urzędu Marszałkowskiego i Martka Khowcan z Ukrainy studentka 5 roku politologii Uniwersytetu Opolskiego, którzy w części oficjalnej zaprezentowali artystów i uczestników koncertu w tym licznie przybyłych uczestników koncertu w tym przedstawiciel samorządów miast i gmin, przedstawicieli nauki, oświaty, kultury, biznesu, organizacji pozarządowych w tym członków Zarządu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i instytucji wojewódzkich w tym Wicewojewodę Violettę Porowską, Wicemarszałka Województwa Opolskiego Stanisława Rakoczego, Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego oraz Posłów na Sejm RP Antoniego Dudę i Tomasza Kostusia. Koncert zaszczycili swoją obecnością Konsul Generalny Ukrainy z Krakowa Oleg Mandiuk i Konsul Republiki Federalnej Niemiec Birgit Fisel-Rösle.

Otwarcie uroczystości i inauguracyjne przemówienie o współpracy opolsko-ukraińskiej   wygłosiła Irena Pordzik Konsul Honorowa Ukrainy w Opolu przypominając słowa Jana Pawła II który podczas pielgrzymki na Ukrainę powiedział „Niech przebaczenie – udzielone i uzyskane – rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu, niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi będą stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, aby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności”.

Województwo Opolskie to region dialogu, region otwarty na świat, dlatego właśnie tutaj przesłanie Jana Pawła II znalazło godnych kontynuatorów, którzy przyczynili się do rozwijania polsko-ukraińskiej współpracy. Ponad 30 opolskich gmin

i powiatów zawarło umowy o współpracy z partnerami na Ukrainie, głównie z Obwodu Iwano-Frankiwskiego.

Warto dodać, że ważną rolę w nawiązaniu współpracy województwa opolskiego z Obwodem Iwano-Frankiwskim i wieloma naszymi samorządami terytorialnymi odegrał Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

W oficjalnych wystąpieniach Konsula Generalnego Ukrainy Olega Mandiuka, Wicemarszałka Województwa Opolskiego Stanisława Rakoczego (Kresowiaka), Prezydenta Miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego podkreślano dotychczasową współpracę polsko-ukraińską ze szczególnym akcentem na współpracę naszego regionu na przestrzeni 27 lat, obecnie i troskę o dalszy szeroki rozwój naszej przyjaźni i współpracy kierując akcenty w stronę młodego pokolenia które będzie kontynuować i rozwijać dotychczasowe działania na szczeblu regionów, państw, instytucji.

Konsul Generalny Ukrainy Oleg Mandiuk wysoko ocenił współpracę województwa opolskiego z partnerami na Ukrainie wskazując na aktualnie bardzo ważne problemy zachowania integralności terytorialnej Ukrainy i pełnego zwycięstwa przy wsparciu międzynarodowym.

Zebrana publiczność wstąpienie Konsula Olega Mandiuka przyjęła owacyjnie.

Opuszczający salę koncertową byli w bardzo dobrym nastroju, zwłaszcza po licznych bisach ukraińskich artystów, a Konsul Honorowy Ukrainy Irena Pordzik zbierała gratulacje za organizację pięknego koncertu.