Spotkanie na Uniwersytecie Śląskim

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej i Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód przeprowadziły 18 marca br. w auli Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego spotkanie nt.: „Rosja o jakiej nie mówią w polskich mediach”. 30 minutowe referaty programowe wygłosili: Jerzy Smoliński na temat „Polityka wewnętrzna i zagraniczna Rosji w kontekście konfliktu ukraińskiego w rosyjskich i polskich mediach” oraz Zbigniew Bereza nt. „Rosja – ważny partner gospodarczy Polski i Unii Europejskiej”. Moderatorem spotkania była Pani dr Monika Karwacka z Uniwersytetu Śląskiego.
W obradach uczestniczyło około 200 osób, w tym członkowie kierownictwa Instytutu z prof. Henrykiem Fontańskim, prof. Jolanta Lubacka-Kruglik i prof. Andrzejem Charciarkiem, wielu samodzielnych pracowników naukowych i wykładowców akademickich. Najliczniej reprezentowana była młodzież studencka, w tym zwłaszcza skupiona w Kołach naukowych Uczelni. Obecni byli także członkowie kierownictwa Oddziału Śląskiego SWP-W: prezes Marek Rosiński i Jan Kihl.
Głównymi watkami wystąpień obu prelegentów były: aktualna sytuacja wewnętrzna Rosji, jej udział w konflikcie ukraińskim, prowadzona przez nią polityka zagraniczna oraz aktualny stan relacji z Polską. O dużym zainteresowaniu omawianą problematyką świadczyła nie tylko dobra frekwencja, ale także wysoki poziom merytoryczny i polityczny zadawanych pytań i wypowiedzi w dyskusji. Zabierający głos zwracali uwagę na zagrożenia dla pokoju w Europie i Świecie, wynikające z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, krytykowali zbyt jednostronne zaangażowanie USA, Polski i innych państw Unii Europejskiej po stronie Ukrainy, tolerując i nie dostrzegając awanturniczej polityki tego państwa, zbyt słabą i niedostatecznie krytyczną wobec szerzącego się nacjonalizmu i rozpasania „prawego sektora”, brak rezultatów w walce z takimi negatywnymi zjawiskami jak korupcja, łapownictwo, nepotyzm itp. Krytyka dotyczyła także działających w Polsce mediów, które zbyt jednostronnie i nieobiektywnie przedstawiają sytuację wewnątrz Rosji. Z kolei rosyjskie media dopuszczają się totalnej krytyki Ukrainy i jej kierownictwa, usprawiedliwiając swoje zaangażowanie, w tym wojskowe.
Zabierający głos pytali np. kiedy zakończy się wojna propagandowa Zachodu z Rosją oraz kiedy wrócimy do normalności w stosunkach polsko-rosyjskich. Kilkoro studentów dzieliło się swoimi pozytywnymi spostrzeżeniami z pobytu w Kaliningradzie (Uniwersytet Śląski współpracuje z Państwowym Uniwersytetem w tym mieście).
Do wypowiedzi odnieśli się i na większość pytań odpowiedzi udzielali J. Smoliński i Z. Bereza. Prof. H. Fontański w swoim wystąpieniu poinformował o podpisanej w styczniu br. Umowie o współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Smoleńsku. Pozytywnie ocenił wystąpienia wprowadzające, podkreślając, że w sposób bezstronny i kompetentny przedstawione zostały problemy bardzo nurtujące polskie społeczeństwo.
Wnioski:
1. Wywoływanie przez część mediów swoistej psychozy zagrożenia wojną, odbija się bardzo negatywnie w wielu środowiskach, w tym zwłaszcza wśród ludzi pozbawionych alternatywnych źródeł informacji, którzy faktycznie wierzą, iż Rosja planuje napaść na Polskę. Niefortunna, ubiegłoroczna wypowiedź premiera Donalda Tuska, iż nie wiadomo, czy polskie dzieci pójdą 1 września do szkoły została przez wielu odbiorców potraktowana jako realne zagrożenie. Potwierdza to, że politycy i dziennikarze muszą sobie zdawać sprawę z odpowiedzialności za wypowiadane oceny i prezentowane projekcje możliwych zdarzeń.
2. Wagę poruszanych zagadnień potwierdza fakt, iż dyskusja o problemach naszej części Europy, ale również poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „dokąd zmierza współczesny Świat?” przeniosła się w kuluary auli Uniwersytetu i do gabinetów wykładowców.
3. Wspólnie uznano, że istnieje celowość, a nawet potrzeba organizowania cyklicznie spotkań kompetentnych osób z młodzieżą akademicką i kadrą uczelni na podobnie ważne tematy. Przedstawiciele naszych Stowarzyszeń zadeklarowali pomoc i współdziałanie w dyskusjach na tematy relacji polsko-wschodnich, a zwłaszcza polsko-rosyjskich.