Spotkania Konsula Generalnego Ukrainy z Krakowa Oleha Mondiuka z władzami województwa opolskiego i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

W dniu 16 lutego br. złożył pierwszą wizytę na Opolszczyźnie pełniący obowiązki dyplomatyczne od października ubiegłego roku Konsul Oleh Mandiuk.

W programie koordynowanym przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbyły się rozmowy w Urzędzie Wojewódzkim z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem i Wicewojewodą Violettą Porowską, w Urzędzie Marszałkowskim z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą i Wicemarszałkiem Antonim Konopką, w Urzędzie Miasta z Prezydentem Miasta Opola Arkadiuszem Wiśniewskim i Przewodniczącym Rady Miasta Opola Marcinem Ociepą, w Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód z Prezesem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Eugeniuszem Brudkiewiczem, w Rektoracie Uniwersytetu Opolskiego z Prorektorem Uniwersytetu Opolskiego z prof. dr hab. Wiesławą Piątkowską-Stepaniak.
Aktywna współpraca regionu opolskiego zamieszkującego w 1/3 przez Kresowiaków przybyłych ze Wschodu z niepodległą Ukrainą jest realizowana od 1991 roku, od początku przez organizacje pozarządowe, głównie Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz instytucje i firmy wcześniej współpracujące z partnerami na terenie Ukrainy, a następnie aktywnością wykazały się samorządy terytorialne, gdzie mieszkało najwięcej byłych mieszkańców Kresów Wschodnich, obecnie zachodnia Ukraina. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego podpisał umowę o współpracy z Obwodem Iwano-Frankiwskim w 2001 roku, a obecnie umowy o współpracy realizują 34 miasta i gminy regionu opolskiego.
Spotkania zrealizowano uwzględniając możliwości czasowe przedstawicieli poszczególnych instytucji dlatego wizytę rozpoczęto od rozmów w Urzędzie Miasta, gdzie poruszono temat współpracy Miasta Opola z Miastem Iwano-Frankiwsk oraz propozycję utworzenia w Opolu Konsulatu Honorowego Ukrainy.
Następnie odbyły się rozmowy w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, gdzie Prezes Eugeniusz Brudkiewicz zaprezentował wszechstronny multimedialny obraz współpracy województwa opolskiego od 1991 roku do dziś z Ukrainą, w tym rolę i dużą aktywność Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Była to historia i współczesność współpracy z Ukrainą oraz zamierzenia na 2016 rok (wydawnictwa z konferencji naukowych, wyjazdy nostalgiczne, plenery malarskie, współpraca gospodarcza i kulturalna, wymiana młodzieży).
W czasie kolejnego spotkania Marszałkowie Andrzej Buła i Antoni Konopka podkreślali, że Ukraina jest niezwykle ważnym partnerem naszego regionu, a kontakty wielu środowisk są częste i ważne dla obydwu stron. W ostatnim czasie mocno rozwija się np. współpraca w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa (między strażakami obydwu regionów) czy edukacji i turystyki. Ale wsparcia i zachęty wymagają kontakty gospodarcze, bo niemal 90% wymiany wzajemnej stanowi handel, który często bywa biznesem na krótki czas.
Dlatego też konsul Oleh Mandiuk przyjechał do Opola z propozycją powołania tutaj konsulatu honorowego Ukrainy. – Mamy nadzieję, że będziemy mogli powierzyć tę placówkę osobie, która doskonale zna Ukrainę, będzie otwarta i chętna do współpracy – mówił. Marszałek Andrzej Buła podkreślał natomiast, że dodatkową zachętą do powołania tutaj placówki dyplomatycznej jest duża liczba Ukraińców przebywających w naszym regionie. – Ponad 8 tysięcy wydanych pozwoleń na pracę i ponad tysięczna grupa studentów ukraińskich na naszych uczelniach to rzeczywiście sporo osób. Ale jednocześnie przy tak dużej liczbie gości nie obserwujemy żadnych związanych z tym problemów, co może świadczyć o tym, że dobrze się tutaj asymilują – mówił marszałek. Na pewno jednak placówka dyplomatyczna na miejscu dawałby im większe poczucie pewności otrzymania szybkiej pomocy w razie trudności.
Marszałek Antoni Konopka przekonywał natomiast, że mamy w regionie doświadczenia, które mogłyby się okazać niezwykle cenne dla naszych ukraińskich partnerów. Wspominał choćby realizowany od 1997 roku program Odnowy Wsi, którego jesteśmy w naszym kraju pionierem. – Sami uczyliśmy się od partnerów niemieckich i austriackich, ale dziś już obserwujemy wspaniałe efekty jego realizacji na opolskich wsiach – mówił. Konsul natomiast wspomniał, że Ukraina rozpoczęła właśnie reformę samorządową i polskie doświadczenia w tej dziedzinie mogą się okazać niezwykle przydatne. Dlatego uczestnicy spotkania zgodzili się, że możliwości współdziałania w najbliższym czasie będzie bardzo wiele. Marszałek zaprosił już dziś konsula na kwietniową konferencję dla przedsiębiorców z całego regionu, konsul zaś wyraził ochotę do wzięcia udziału w wizycie marszałka w Obwodzie Iwano-Frankiwskim, planowanej na maj tego roku.
W spotkaniu finalnym u nowego Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka i Wicewojewody Violetty Porowskiej Konsul Oleh Mondiuk stwierdził, że chciałby dalszej intensyfikacji współpracy polsko-ukraińskiej na terenie województwa opolskiego i prosił o wsparcie w zakresie powołania Konsulatu Honorowego Ukrainy i przedstawienia odpowiednich kandydatów aby zrealizować to zadanie w najbliższym czasie, bo takie konsulaty w zamierzeni Konsulatu powinny działać we wszystkich województwach. Wojewoda Adrian Czubak stwierdził, że utworzenie Konsulatu Honorowego jest bardzo dobrym pomysłem. Nasze województwo zamieszkuje 12 – 13 tys. Ukraińców lub osób pochodzenia ukraińskiego. Sporą część z nich stanowią studenci. Co roku w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim wręczane są również akty nadania obywatelstwa. – I aż 70 procent osób, które otrzymały obywatelstwo polskie, to byli mieszkańcy Ukrainy.
Obecny na spotkaniu Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusz Brudkiewicz zaprezentował dotychczasowy przebieg wizyty i poruszane problemy w czasie rozmów w których uczestniczył i jak zaprezentowano Opolszczyznę. Pana Konsula.
Akceptacja na powołanie Konsulatu Honorowego Ukrainy w Opolu nastąpiła w czasie wszystkich spotkań.
W godzinach popołudniowych Konsul Mondiuk był gościem Prorektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak. Spotkanie odbyło się w Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego z udziałem Prezesa Eugeniusza Brudkiewicza i Ludmiły Kaszko z Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego. W czasie rozmów naświetlono Konsulowi Olehowi Mondiukowi Mandiukowi temat rosnącej liczby studentów ukraińskich na uczelni, ich preferencji edukacyjnych, staży, urządzania się w Opolu, integracji z Polakami. Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak przedstawiła konsulowi Ukrainy projekt prowadzony na UO przez Daniela Kononkę pod patronatem Biura Wspierania Integracji, obejmujący m.in. szkołę językową dla cudzoziemców ze Wschodu, konsultacje prawne, a także psychologiczne (więcej o projekcie na stronie www.uni.opole.pl w artykule „Azyl, migracja, integracja”).
Pani Prorektor Piątkowska-Stepaniak zaprezentowała również swoją wizję funkcjonowania Konsulatu Honorowego w oparciu i przy współpracy z doktorantami Uniwersytetu Opolskiego.
Na zakończenie pobytu Konsula Oleha Mondiuka przy poczęstunku odbyły się rozmowy robocze Prezesa Eugeniusza Brudkiewicza i Aliny Dorosz-Sobki z Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnej za współpracę ze Wschodem, która jest jednocześnie członkiem Prezydium Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.