O REALNYCH MOŻLIWOŚCIACH WZMACNIANIA KONDYCJI EKSPORTU

W dniu 22 listopada br. w Ministerstwie Gospodarki odbył się już XI Kongres Eksporterów Polskich, tematem którego była problematyka kierunków proeksportowego i proinnowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki. Doceniając wagę tematyki oraz gremium ponad 300 uczestników z całego kraju, tj. producentów, eksporterów i inwestorów oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych we współpracy z sektorem eksportowym, udział w Kongresie wziął udział Wicepremier i Minister Gospodarki, Janusz Piechociński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba, wiceminister spraw zagranicznych, Katarzyna Kasperczyk i inni. Obrady Kongresu prowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, Mieczysław Twaróg.
Kompleksowej charakterystyki stanu, a zwłaszcza zadań gospodarczych na najbliższe lata,

dokonali w swoich wystąpieniach wicepremier i minister. W obu przypadkach, obaj mówcy nie szczędzili słów uznania firmom, których skala i rentowność eksportu, tak w ubiegłych latach, jak i w tym roku były naprawdę dobre, a nawet imponujące. Podkreślali wysoki poziom i jakość produkowanych i sprzedawanych towarów i usług. A patrząc w dzień jutrzejszy akcentowali, że nie wystarczy już konkurowanie ceną, a trzeba dbać o innowacyjne rozwiązania i technologie, z których nasze firmy coraz bardziej korzystają.

Aby nadal tym wyzwaniom sprostać, resort gospodarki opracował strategię innowacyjności i efektywności gospodarki pn. „Dynamiczna Polska 2020”. Obaj występujący deklarowali poparcie wszelkich inicjatyw, które przyczyniać się będą zwiększaniu eksportu, służyć będą kreowaniu polskiej marki oraz rozwojowi polskiej gospodarki. A stać nas na to, bo mamy wrodzony wręcz atut, jakim jest przedsiębiorczość. Nie szermowano przesadnie liczbami i wskaźnikami, ograniczając się do kilku najbardziej charakterystycznych, a więc stopy wzrostu gospodarczego i dynamiki eksportu, czy rekordowych wyników w eksporcie rolno – spożywczym. Dla ilustracji tylko, podano, że w latach 2001 – 2012 wartość polskiego eksportu wzrosła blisko 3,5-krotnie, tj. z 40,3 mld euro do 143,5 mld euro, a w efekcie – udział obrotów handlowych w PKB wzrósł z 19% do 37,6%. Faktem znamiennym jest i to, że postępuje redukcja deficytu w obrotach handlowych, z 8 mld euro do 0,9 mld euro w okresie 9 miesięcy br. w porównaniu do tegoż okresu roku ubiegłego. Od siebie dodam, że tegoroczne wyniki są satysfakcjonujące, o czym informują dane za 9 miesięcy br. I tak – w tym okresie nasz eksport globalny, liczony w dolarach wzrósł o 9,3%, a w euro o 6,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Co ciekawe, eksport na rynki wschodnie rośnie szybciej niż do krajów unijnych. Dla przykładu, eksport nasz do Rosji zwiększył się, w ujęciu dolarowym, o 12,7%, a na Ukrainę o 11,9%. W tym samym czasie, eksport do Niemiec wzrósł o 7,6%, do W. Brytanii o 6,3%, a do Francji o 3,7%, a le już zmniejszył się o około 4% na rynek włoski i holenderski.

Eksport rolno – spożywczy wzrósł o 12%, a jego nadwyżka nad importem wzrosła do 4,1 mld euro. Perspektywa całego roku zapowiada się więc pomyślnie, a dynamika eksportu globalnego przewyższy ponad trzykrotnie dynamikę PKB.

Syntetyzując przebieg obrad – dominowały w nich trzy bloki tematyczne: omówienie aktualnych zadań, możliwości współpracy i zbytu na głównych rynkach zagranicznych oraz promocji i wsparcia dla dalszych, skutecznych działań. W tym ostatnim bloku, poinformowano o realizowanych rządowych programach wsparcia dla eksporterów, w tym o uruchomieniu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, w postaci choćby gwarancji de minimis, udzielanych przez BGK dla kredytów obrotowych, zaciąganych przez przedsiębiorców w bankach komercyjnych. Od razu dodam, że aktywnym uczestnikiem Kongresu byli przedstawiciele sektora bankowego, w tym ubezpieczeniowego, a więc Banku Gospodarstwa Krajowego czy Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Wnioskiem końcowym było stwierdzenie, że jest dobrze, a są możliwości, w pełni realne, że może być tak nadal, a nawet lepiej. A mówiąc nieco konkretniej – kompetentnie i rzeczowo omówiono stan i perspektywy współpracy z rynkiem niemieckim i brytyjskim, z rynkiem rosyjskim i ukraińskim oraz z kontynentalnym rynkiem chińskim. Autorami ocen sugestii w tych obszarach byli kierownicy Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji w tych krajach. Charakterystyki koniunktury gospodarczej w Europie i na świecie dokonał m. in. dyrektor Instytutu Badań Rynku. Konsumpcji i Koniunktur, prof. Ryszard Michalski oraz grupa towarzyszących mu ekspertów. W trakcie obrad padło też kilka uwag wskazujących na utrudnienia, w tym ta, że regulacje unijne i wymogi są zbyt daleko idące, do przesady zbiurokratyzowane, co odbija się negatywnie na działaniach podmiotów gospodarczych.

Wskazywano na utrudnienia wynikające z praktyk korupcyjnych na rynku rosyjskim i ukraińskim. Po raz kolejny wskazywano na „wąskie gardła”, jakimi są przejścia graniczne

na kierunku wschodnim, gdzie postoje kilkudniowe samochodów ciężarowych są już regułą. Postulowano także dokonanie przeglądu stanu placówek, w tym obsady kadrowej, na ważnych dla nas rynkach, w tym na rynku chińskim. Zwracano uwagę na konieczność aktywizacji naszych działań na rynkach latynoamerykańskich.

Spotkanie kongresowe było dobrą okazją dla uhonorowania tytułem „Wybitny eksporter roku 2013” i wręczenia nagród i wyróżnień dla 50 eksporterów, w tym trzech nagród przyznanych przez Ministra Gospodarki i jednej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyróżniono także dyplomami i medalami oraz tytułem „Publicysta ekonomiczny roku 2013” dziesięciu dziennikarzy i publicystów z prasy, radia i telewizji. Kompleksową ocenę medialnej promocji eksportu przedstawił przedstawiciel SEP. Zaletą spotkania była bogata oprawa w postaci materiałów informacyjno – promocyjnych, w tym m. in. o rynku rosyjskim, opracowanych przez WPHI Ambasady RP w Moskwie. Uatrakcyjnieniem imprezy była bogata oferta promocyjna eksportu żywności, połączona z możliwością konsumpcji wyrobów mięsnych, artykułów mleczarskich, miodów i wyrobów cukierniczych. Była to dobra ilustracja do eksponowanej w wystąpieniach problematyki eksportu rolno – spożywczego.