Międzynarodowa konferencja naukowa BARIERY I POMOSTY W KULTURZE I JĘZYKU

w 20. rocznicę powstania Stowarzyszenia „Bristol” i 25. rocznicę działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

W dniach 18-20 października 2017 r. na Uniwersytecie Opolskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bariery i pomosty w kulturze i języku zorganizowana przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Patronat nad konferencją sprawowali: Adrian Czubak – Wojewoda Opolski, Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego, Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola, prof. dr hab. Marek Masnyk – Rektor Uniwersytetu Opolskiego.

Uroczystego powitania gości oficjalnych i uczestników konferencji w imieniu organizatorów dokonała prof. dr hab. Jolanta Nocoń – Dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.

W części oficjalnej mocny akcent położony został na dwie ważne rocznice: 20-lecie Stowarzyszenia „Bristol” skupiającego Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego oraz 25-lecie Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód.

Prezes Stowarzyszenia „Bristol”, dr hab. Aleksandra Achtelik przedstawiła prezentację multimedialną nt. Stowarzyszenie „Bristol” jako pomost między narodami i językami. 20 lat działalności zawierającą krótki rys historyczny tej Organizacji skupiającej aktualnie ponad 160 członków oraz zadania na najbliższy okres. Następnie z referatami wystąpili prof. dr hab. Władysław Miodunka Stowarzyszenie „Bristol” jako pierwszy pomost między polonistami zagranicznymi i polskimi oraz dr hab. Przemysław Gębal Statutowe cele Stowarzyszenia „Bristol” i ich związek z rozwojem glottodydaktyki polonistycznej.

Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Prezes Stowarzyszenia Polska-Rosja dr Jerzy Smoliński zaprezentował działalność Stowarzyszenia na przestrzeni minionych lat. Poinformował o celach oraz kierunkach pracy przyjętych na XX Kongresie Stowarzyszenia. Skierował również na ręce Pani Prezes Stowarzyszenia „Bristol” zaproszenie do dalszej współpracy. Następnie odczytał decyzję Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, która na wniosek organizatorów Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bariery i pomosty w kulturze i języku” przyznała Medale Mickiewicz-Puszkin dla:

 • Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego „Za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, naukowe, wydawnicze oraz wszechstronną współpracę w zakresie humanistyki z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą”;
 • Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego „Za 20-letnią wszechstronną i nieocenioną działalność w zakresie promocji Polski, kultury i języka polskiego na świecie”.

Wręczenia Medali dokonali Wiceprezesi Zarządu Krajowego dr Jerzy Smoliński i Eugeniusz Brudkiewicz na ręce Dziekan Wydziału prof. dr hab. Joannie Czaplińskiej oraz Prezes Stowarzyszenia „Bristol” dr hab. Aleksandrze Achtelik. Chwila ta była bardzo wzruszająca dla odbierających Medale, ale także dla wszystkich zgromadzonych gości, którzy wstali ze swoich miejsc.

Wiceprezes dr Jerzy Smoliński poinformował również o przyznaniu Dyplomów Honorowych 25-lecia dla wybitnych językoznawców, którzy równolegle badaniami naukowymi zajmują się promocją języka i kultury polskiej na świecie oraz tych którzy zrobili najwięcej dla polsko-rosyjsko-niemieckiej nauki, a którzy jednocześnie pełnili lub pełnią wiele ważnych stanowisk w krajach i w międzynarodowych instytucjach naukowych.

A są to:

 • dr hab. Jan Mazur z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Tadeusz Zgółka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Stanisław Dubisz z Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Valerij Michajlovicz Mokijenko, em. profesor Uniwersytetu w Sankt Petersburgu
 • dr hab. Harry Walter, profesor Uniwersytetu w Greisfwaldzie

Decyzja ta została przyjęta gromkimi brawami. Dyplomy dla wybitnych osobistości zostaną wręczone w czasie najbliższego ich pobytu na konferencjach w Opolu lub w macierzystych ośrodkach naukowych.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Marek Masnyk – Rektor Uniwersytetu Opolskiego.

Na konferencję przybyło z referatami ponad 90 uczestników, którzy przyjechali z Austrii, Czech,  Niemiec, Rosji, Słowenii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii oraz kadra naukowa z wyższych uczelni z Polski m.in. najliczniej i z największą ilością referatów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego a także z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku Białej, Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Opolskiego. Konferencja zgromadziła polonistów zajmujących się edukacją polonistyczną w Polsce i poza jej granicami, zarówno wybitnych profesorów, jak też młodą kadrę naukową związaną ze szkolnictwem wyższym.

Z uwagi na dużą liczbę referentów obrady toczyły się najpierw plenarnie, a potem równocześnie w kilku sekcjach.

Pierwszego dnia w czterech:

 1. Kształcenie kompetencji międzykulturowej
 2. Nowe metody, nowe wyzwania
 3. Nowe media, nowe role
 4. Polszczyzna i polskość wobec innych kultur

Drugiego dnia również w czterech rano:

 1. Kształcenie kompetencji międzykulturowej
 1. Specjalne potrzeby, nowe zadania
 2. Bariery i pomosty z perspektywy badań nad dyskursami
 3. Języki, ich sytuacja i promocja

i czterech sekcjach popołudniu:

 1. Wielokulturowość w procesie dydaktycznym
 2. Nauczenie języka polskiego w praktyce
 3. Gramatyka i leksyka jako problem glottodydaktyczny

Ostatniego dnia konferencji odbyły się obrady plenarne podczas których było wiele ciekawych referatów i jako ostatni z interesującym referatem na temat Lingwistyka pozytywna wystąpił prof. dr hab. Stanisław Gajda, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

Międzynarodowa konferencja naukowa miała na celu integrację środowiska zajmującego się nauczaniem języka polskiego jako obcego lub drugiego. Uczestnikami konferencji były osoby, które kształcą polonistycznie cudzoziemców oraz młodzież Polonii w polskich jednostkach akademickich, na uczelniach zagranicznych oraz w tzw. szkołach sobotnich działających poza krajem.

Było to ważne przedsięwzięcie naukowe przede wszystkim z perspektywy narracji toczącej się wokół polskiego jako języka, którym włada ponad 50 mln ludzi – mieszkających w Polsce oraz związanych ze środowiskami polonijnymi. Język polski wreszcie w dyskursie naukowym przedstawiony został nie jako język „mały”, obsługujący tylko peryferie starego kontynentu, ale jako „duży” język w kontekście Unii Europejskiej.

Celem uatrakcyjnienia pobytu uczonych – polonistów w murach Uniwersytetu Opolskiego, przygotowano program kulturalny: zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Muzeum Polskiej Piosenki. Dla uczestników konferencji zorganizowana została również wycieczka po Opolu z przewodnikiem. Istotnym punktem programu konferencji była wspólna uroczysta kolacja integracyjna wieczorem w restauracji Szara Willa z biesiadą regionalną.

W czasie zakończenia uczestnicy dziękowali organizatorom – Instytutowi Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, Stowarzyszeniu „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego oraz Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód za wzorową organizację konferencji.

Publikację materiałów z konferencji organizatorzy przewidują w I półroczu przyszłego roku.

Program konferencji był częściowo sfinansowany ze środków Województwa Opolskiego w ramach realizacji zadania publicznego realizowanego przez Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Patronat medialny nad konferencją objęli TVP 3 Opole, Nowa Trybuna Opolska oraz Radio Opole.

Sukces konferencji nie byłby możliwy bez dłuższej akcji przygotowawczej, w której wzięło udział wiele osób. Słowa uznania i wdzięczności należą się wszystkim osobom przygotowującym konferencję, a w pierwszej kolejności dr hab. Danuta Lech-Kirstein – Wicedyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, dr hab. Aleksandrze Achtelik – Prezes Stowarzyszenia „Bristol”  i Eugeniuszowi Brudkiewiczowi – Prezesowi Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Elżbiecie Roehr – Wiceprezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie