Konsultacje delegatów w Warszawie

W Warszawie, 20 września, odbyła się trzecia już (po Kielcach i Gdańsku) konsultacja delegatów na XX Kongres SWP-W. W konsultacjach uczestniczyli delegaci z oddziałów: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, lubelskiego, wielkopolskiego i konińskiego. Łącznie obecnych było 11 delegatów.

Prezes oddziału mazowieckiego – Ryszard Tomalak po powitaniu i przedstawieniu obecnych, poinformował zebranych o stanowisku Oddziału w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia Kongresu a następnie udzielił głosu prezesowi Zarządu Krajowego Józefowi Bryllowi , który przedstawił informację o działaniach organizacji w mijającej kadencji, koncentrując się na najważniejszych problemach z przyjętego na XVIII Kongresie programu. Zwrócił uwagę na uporządkowanie strony finansowo-materialnej Stowarzyszenia oraz nowe przedsięwzięcia i imprezy, które pojawiły się w latach 2011-2016. Zaliczył do nich: cykliczne spotkania w ”Domu Przyjaźni” z szefami palcówek dyplomatyczno-handlowych, wspólne konferencje naukowe na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na Uniwersytecie Śląskim i UMCS w Lublinie, Międzynarodowy Festiwal Piosenki – Anna German, aktywizacją Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji, itd. Następnie prezes przedstawił zarys projektu programu pracy Stowarzyszenia na następną kadencję.

W ożywionej i wielowątkowej dyskusji zabrali głos: Kazimierz Pałasz z Konina, Janusz Szpak z Lublina, Czesław Gągol Warszawy, Zbigniew Antoszewski z Łodzi, Jerzy Smoliński z Warszawy, Witalis Kuryłowicz z Białegostoku i Zdzisław Jacaszek z Konina. Wszyscy zbierający głos zgodzili się z pozytywną oceną pracy Stowarzyszenia w mijającej kadencji, zaakceptowali projekt kierunków pracy na następne 5 lat, uzupełniając go wieloma istotnymi propozycjami jak np.: skoncentrowaniu działania na młode pokolenie, w tym głównie młodzież studencką.

Podsumowując konsultacje Józef Bryll podkreślił przydatność tej formy pracy przed XX Kongresem i pozytywnie odniósł się do wypowiedzi dyskutantów i podkreślił, iż wszystkie zgłoszone nowe propozycje dotyczące programu działania, statutu i spraw organizacyjnych będą przedmiotem zainteresowania Zarządu Krajowego Stowarzyszenia i Komisji Kongresowej. Organizatorem regionalnej konsultacji w Warszawie był Oddział Mazowiecki SWP-W.