Konferencja naukowa „Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach”

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Instytut Europeistyki WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowały w dniu 29 września 2015 r. Międzynarodową Konferencję Naukową: „Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach”.
Patronat honorowy nad Konferencją objęła Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich.
Patronami medialnymi Wydarzenia były Polskie Radio S.A. oraz TVP INFO.

Konferencja była wydarzeniem angażującym zarówno polskie, jak i ukraińskie środowisko naukowe. Jej otwarcia dokonał prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki, moderatorem i jednym z głównych organizatorów był dr hab. Józef Tymanowski. Udział w niej wzięła liczna grupa prelegentów z Ukrainy, m.in. Emil Legowicz – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Mychaiło Sagajdak – Dyrektor Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Sergiusz Taranienko – Kierownik Sekcji Naukowo-Badawczej Narodowego Kijowsko-Peczerskiego Historyczno-Kulturalnego Rezerwatu. Całość konferencji odbywała się przy wsparciu tłumaczy symultanicznych. Podczas otwarcia Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód zwrócił uwagę na niedocenioną jeszcze rolę organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz dobrosąsiedzkich stosunków z sąsiadami. Obecny był także Henryk Bednarski – Prezes Społecznego Towarzystwa Polska – Ukraina. Dyskusja odbywała się w następujących panelach tematycznych: 1. Prawno – polityczny i ekonomiczny wymiar europeizacji Ukrainy, 2. Kulturowo – narodowościowy wymiar europeizacji Ukrainy. 3. Międzynarodowy wymiar europeizacji Ukrainy. Jej głównym celem, który udało się osiągnąć, było podjęcie międzynarodowej dyskusji nad procesami europeizacji Ukrainy dokonujących się na różnych obszarach działalności państwa. Istotne jest, na ile Ukraina, w obecnej sytuacji, jest w stanie zrealizować europejską drogę rozwoju? Na to pytanie starali się znaleźć odpowiedź prelegenci i uczestnicy konferencji. Potencjalne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej to możliwość budowania demokratycznych standardów w Europie Wschodniej. Dla nauki istotne jest, aby ustalić parametry i uwarunkowania tworzenia w Europie Wschodniej demokratycznych państw. Europeizacja Ukrainy jest ważnym etapem w rozważaniach teoretycznych dotyczących przemian systemowych, jak i przemian ustrojowo-prawnych i politycznych, których celem jest budowa państwa demokratycznego w tej części Europy.
Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką wschodnią wśród studentów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz szeregu kół naukowych działających na UW planowane są kolejne przedsięwzięcia naukowe, mające na celu przybliżenia wybranych obszarów. Owocem obecnej konferencji będzie kolejna już publikacja przygotowania przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.