Kolejny sukces Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego

Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 25.04.2018 roku
w Studenckim Centrum Kultury zorganizowało uroczystą Galę Młodego Naukowca.

Gala Młodego Naukowca to spotkanie młodych ludzi z pomysłem na siebie, praktyką i pasją do nauki, z przedstawicielami najważniejszych środowisk z terenu Opolszczyzny. To platforma wymiany myśli, doświadczeń i pomysłów w kształtowaniu lepszego województwa.

W Studenckim Centrum Kultury spotkali się aktywni studenci, władze uczelni, miasta i regionu, przedstawiciele oświaty, instytucji kultury i pożytku publicznego, a także przedsiębiorcy. Celem jest integracja różnych środowisk w regionie i promocja innowacyjnych rozwiązań młodych naukowców w naszym województwie.

Z ramienia Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w uroczystej gali udział wzięli przedstawiciele Prezydium Opolskiego Oddziału Eugeniusz Brudkiewicz – prezes, dr Irena Danecka – wiceprezes, która jest opiekunem Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej.

Tradycyjnie galę otworzył interesującym wystąpieniem Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr  hab. Marek Masnyk skierowanym do młodych pracowników nauki i studentów podkreślając osiągnięcia Kół Naukowych, ich osiągnięcia badawcze i animatorskie.

Bardzo interesujący krótki wykład wygłosił Karol Wójcicki – popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy, fotograf nocnego nieba, laureat nagrody Popularyzator Nauki 2015.

Następnie zaprezentowane zostały najlepsze koła naukowe działające na Uniwersytecie Opolskim nominowane w kategoriach: nauk ścisłych, nauk humanistyczno-artystycznych, nauk społecznych, nauk prawno-ekonomicznych po cztery z każdej kategorii.

Do najlepszych kół zaliczyły się te,  które w ubiegłym roku akademickim były najbardziej aktywne pod względem działalności naukowej (organizowanie i wyjazdy na konferencje, badania, publikacje, systematyczna działalność itp.), społecznej (otwartość na opolan, akcje charytatywne, społeczne, happeningi, eventy), środowiskowej (działalność na arenie FSRN UO) i widoczności (informowanie w mediach, na stronach, przez media studenckie o swoich działaniach).

Za wybór najlepszych kół naukowych była odpowiedzialna Komisja ds. Wyboru Najlepszych Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego.

Najlepszym kołem w kategorii nauk humanistyczno-artystycznych zostało Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej UO, w którym znaczącą rolę odgrywają członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, a opiekunem jest dr Irena Danecka z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, wiceprezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Statuetkę i nagrodę 1000 zł odebrały dwie studentki Beata Radzińska, była przewodnicząca Koła i Monika Bonarek, obecna przewodnicząca Koła i opiekunka dr Irena Danecka.

Gratulacje dla aktywnie działających członków Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej życząc dalszych sukcesów.