Kolejne wydawnictwo SWP-W .Materiały Konferencji Studenckiej

Pokłosiem III Międzynarodowej Konferencji pn. Język i metody stała się publikacja sfinansowana przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, zawierająca referaty i wystąpienia prelegentów w dwóch działach tematycznych: językoznawczy oraz translatologiczny. Obrady młodych filologów odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 17-19 maja 2017 roku. Głównym organizatorem wydarzenia był Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Drugiego dnia miały miejsce obrady sekcji studenckiej przygotowane pod egidą Koła Naukowego „(W)koło Rosji”.  Sekcja studencka dała młodym adeptom filologii możliwość nie tylko zaprezentowania i skonfrontowania wyników swoich badań , lecz również zachęciła słuchaczy do wystąpień na przyszłych konferencjach naukowych.  Popularność sekcji studenckiej pozwala mieć nadzieję, że obrady młodych badaczy na stałe wpiszą się w cykl konferencji  organizowanych przez Instytut UJ. Inicjatorem wydawnictwa jest dr hab. Władimir Miakiszew