Kazachstan na drodze reform

22-go września Ambasada Republiki Kazachstanu w Polsce przy udziale Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód , Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”, Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej i Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja zorganizowała w Domu Przyjaźni Spotkanie Okrągłego Stołu na temat: „Nowa strtegia rozwoju gospodarczego Kazachstanu”. 

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił Jego Ekscelencja Alim Kirabajew Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce. Tezami wystąpienia było Orędzie Prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa wygłoszone do Narodu Kazachskiego 1-go września 2023 r.  p.t.  „Kurs gospodarczy Sprawiedliwego Kazachstanu”. Ambasador omawiając najbliższą strategię gospodarczą państwa wyjaśnił kluczowe momenty planu reform i jego nowego kierunku zapewniającego rzeczywistąpoprawę życia obywateli. Kurs polityki Prezydenta Tokajewa oparty jest na zasadach: sprawiedliwości, poszanowania różnorodności społeczeństwa oraz pragmatyzmu. W tym duchu należy tworzyć solidne ramy przemysłowego rozwoju, zapewniając samowystarczalność  gospodarczą państwa, dążąc do stałego 6-7% wzrostu PKB.

Po wprowadzeniu Ambasadora wystąpili uczestnicy spotkania: ekonomista, historyk, prawnik, przedsiębiorca-działacz gospodarczy i nauczycielka- wychowawca z Kazachstanu (stypendystka UAM). Mówcy zwrócili szczególną uwagę na ambitność i atrakcyjność programu strategii. Wyrażono sugestię,aby polscy przedsiębiorcy poczynili wzmożone starania w celu znalezienia swojego miejsca w wykorzystaniu owoców przyspieszonego kursu reform. Zasugerowano, także kazachstańskim partnerom zorganizowanie podobnego spotkania w środowisku akademickim z udziałem młodych uczonych i studentów kazachskich i polskich. 

Spotkanie prowadził Zdzisław Jacaszek Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, a w dyskusji udział wzięli: dr Janusz Piechociński Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska- Azja, prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz, prof. nzw. dr hab. Andrzej Bisztyga, Piotr Guzowski Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przmysłowej, Pani Akiamal Urazbajewa oraz dr Jerzy Smoliński członek Prezydium ZK SWP-W. 

Po części oficjalnej miały miejsce kuluarowe rozmowy z pracownikami ambasady.