I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Języki słowiańskie w ujęciu diachronicznymi synchronicznym” na Uniwersytecie Opolskim

18–19 maja 2023 roku na Uniwersytecie Opolskim miała miejsce I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Języki słowiańskie w ujęciu diachronicznym i synchronicznym” pt. „Między historią a współczesnością” zorganizowana przez Katedrę Języków Słowiańskich Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego (dr hab. Grażyna Balowska, prof. UO – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, dr Jadwiga Tarsa – sekretarz). Nad konferencją objął patronat Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Opolu dr Artur Żurakowski, wsparcia finansowego udzielił Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. 

Konferencja otworzyła cykl spotkań, których celem jest naukowa refleksja nad aktualnymi problemami lingwistyki słowiańskiej. Przedmiotem badań są wszystkie języki słowiańskie, które organizatorzy zamierzają poddać oglądowi w perspektywie diachronicznej, synchronicznej, a także porównawczej. Naukowcom zaproponowano podjęcie dyskusji nad językowo-kulturowym dziedzictwem Słowiańszczyzny i dziejami poszczególnych języków słowiańskich oraz nad ich współczesną sytuacją, funkcjonowaniem w warunkach wielokulturowości i wieloetniczności, jak również perspektywami rozwoju, a także nad słowiańskimi dyskursami tożsamościowymi i religijnymi, szczególnie na pograniczach etnicznych, kulturowych i językowych. W zamierzeniu organizatorów cykl konferencji stanie się platformą wymiany słowiańskiej myśli naukowej i doświadczeń badawczych językoznawców z Polski i zagranicy oraz będzie impulsem do wyznaczania nowych obszarów badań nad językami słowiańskimi wobec wyzwań współczesności, jakie przed nimi stoją.

Opolski Oddział Wojewódzki SWP-W na konferencji reprezentowała wiceprezeska dr Irena Danecka, która w swoim wystąpieniu przypomniała długoletnią i owocną współpracę Stowarzyszenia z Uniwersytetem Opolskim, a w szczególności z Instytutem Slawistyki (wcześniej: Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej). O wadze i znaczeniu tej współpracy świadczy fakt, że śp. prof. Wojciech Chlebda 9. zeszyt „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego” zadedykował obecnemu Prezesowi Honorowemu panu Eugeniuszowi Brudkiewiczowi, kierując do niego słowa szczerej wdzięczności za wieloletnią współpracę i wsparcie.