BRAMA UNII CELNEJ: BIAŁORUŚ

Za niecałe 2500 zł za samą granicą Polski można otworzyć oddział, który może operować na rynku do Kamczatki i Morza Kaspijskiego.
Białoruś jest dość liberalnym rynkiem – w rankingach Doing Business zajmuje wysokie 58 miejsce (Polska-55). Bank światowy ocenia dobrze rejestrowanie własności (3), przedsiębiorstw (9) oraz egzekwowanie umów (13). Szukając partnerów dla importu- eksportu warto odwiedzić strony targów:

 • ZAO MinskExpo,http://www.minskexpo.com/,
 • V/k Belexpo http://www.belexpo.by/,
 • BelInterExpo UP, http://www.cci.by/,
 • V/k Expoforum, http://www.expoforum.by/,
 • T&C JSC, http://www.tibo.by/,
 • V/k Asunta, http://www.asunta.by/.

Importując towary z Białorusi warto zwrócić się do Ambasady Białorusi Wydziału Promocji Handlu w Warszawie, eksportując do Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Warszawie.

Polska

Białoruś:

Strona http://minsk.trade.gov.pl zawiera zapytania ofertowe białoruskich firm, propozycje współpracy (potencjalni dystrybutorzy) w zakresie handlu, oraz informacje dotyczące rynku, kancelarie prawne działające w Mińsku w języku polskim.

Oferty białoruskich przedsiębiorstw:
www.by.all.biz

Katalog „Kompanie, towary, usługi”
www.b-info.by/catalogue/export/

Katalog „Biznes-Eksport” www.export.by – Portal promocji eksportowej

Wydział Handlowy Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej poland@mfa.gov.by”>poland@mfa.gov.by, belemb.tes@tut.by”>belemb.tes@tut.by

Inwestor lokując swój biznes w małych i średnich miastach może liczyć na przywileje takie jak: 0 proc– podatek dochodowy w ciągu 7 lat; 0 proc– VAT w ciągu 5 lat. Małe firmy mogą liczyć na upust 5 lub 3 proc. plus VAT podatku z ogólnych dochodów.

Licencje w eksporcie i imporcie

Licencjonowaniem objęto 37 rodzajów działalności gospodarczej, które zostały określone w Dekrecie Prezydenta Republiki Białoruś nr 450. Koszt licencji wynosi równowartość 80 EUR. Licencje są wydawane na okres od 5 do 10 lat.. Licencje eksportowe i importowe wydawane są przez Ministerstwo Handlu.

Wprowadzono obowiązkową certyfikację towarów konsumpcyjnych, robót i usług. Towary i surowce do ich produkcji muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa dołączony do każdej partii towarów wwożonych do RB.

Wykaz wszystkich akredytowanych organizacji ds. certyfikacji:http://www.bsca.by/Ru/reestr-akkr-organ/

Białoruska Uniwersalna Giełda Towarowa (informacje i wzory dokumentów) http://www.butb.by

Ministerstwo Handlu http://www.mintorg.gov.by/

Nie przewidziano żadnych ograniczeń w zakresie ubiegania się o wydanie licencji przez osoby prawne z siedzibą poza granicami- mają one prawo do zwracania się z wnioskiem o wydanie im licencji, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów, na równi z rezydentami RB.

Poszczególne towary przy wprowadzaniu do obrotu na terytorium Białorusi wymagają świadectwa urzędu dozoru przemysłowego „Gospromnadzor”. Wykaz towarów oraz informacja dot. procedury otrzymania certyfikatu na stronie: http://gospromnadzor.by/rus/sertifikaciia/

Kontrakty handlowe

RB uznaje wyłącznie umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z koniecznym postawieniem pieczątki. Reprezentacja osoby prawnej z reguły przysługuje jednej osobie, chyba że inaczej stanowi statut tego podmiotu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i opatrzone pieczątką firmową, jego termin nie może przekroczyć trzech lat, a jeśli jego nie określono- wynosi on jeden rok od dnia wystawienia, nie opatrzone datą, jest nieważne. Wybór prawa i sądu kraju kontrahenta w RB może być korzystniejszy bowiem sąd miejscowy wyda wyrok, który bez czynności dodatkowych, można skierować do miejscowego komornika.

Najważniejsze obowiązki eksporterów to:- oznaczenie w umowie eksportowej terminu zapłaty nie późniejszy niż 90 dni od wysyłki towaru lub od dnia wykonania usług, odsprzedaż 30 proc wpływów walutowych po kursie Narodowego Banku Republiki Białoruś w ciągu 7 dni od wpływu należności na jego rachunek,- przy imporcie – termin zakończenia operacji zagranicznych wynosi 60 dni, a importer zobowiązany jest w ciągu tego terminu zapewnić wwóz towaru na terytorium RB, Importer powinien opłacić towar po jego rozliczeniu w RB. W większości przypadków importer nie może dokonać zaliczki.

Rekomendowanymi formami działalności gospodarczej są:

Spółka z udziałem zagranicznym

Osoba prawna, w której kapitale wartość inwestycji zagranicznych wynosi równowartość 20.000 USD, jej podstawowym celem jest uzyskanie zysków. Inwestorzy zagraniczni mogą tworzyć również podmioty, w których wartość inwestycji zagranicznych wynosi mniej 20.000 USD oraz których celem podstawowym nie jest uzyskanie zysków. Jednak te podmioty nie są traktowane jako podmioty z udziałem zagranicznym.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aktem prawnym obok kodeksu cywilnego regulującym powołanie jest ustawa „o spółkach gospodarczych”. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały o wysokości określonej w dokumentach założycielskich, a jej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i ponoszą ryzyko szkody w związku z działalnością spółki jedynie w zakresie wartości przysługujących im udziałów. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, których wysokość określa się w dokumentach założycielskich. Zawiązać ją mogą co najmniej dwie osoby. Spółka nie może mieć w swoim składzie tylko jednego wspólnika. Przepisy nie określają wysokości minimalnego kapitału zakładowego, określają go wspólnicy. W celu zawiązania spółki założyciele zawierają umowę założycielską oraz zatwierdzają statut spółki, które są dokumentami założycielskimi.

Spółka akcyjna

Spółką akcyjną jest spółka, której kapitał zakładowy dzieli się na akcję o równej wartości nominalnej, a akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki i ponoszą ryzyko szkody w związku z działalnością spółki jedynie w zakresie wartości przysługujących im akcji. W spółce otwartej, akcjonariusze mogą rozporządzać akcjami bez zgody innych, w spółce zamkniętej zbycie akcji możliwe jest tylko za zgodą innych akcjonariuszy na rzecz określonych osób. Zawiązać spółkę mogą co najmniej dwie osoby. W celu zawiązania spółki akcyjnej założyciele zawierają umowę na piśmie o utworzeniu spółki. Dokumentem założycielskim jest jej statut. Wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki typu zamkniętego wynosi ok. 3692 PLN. Wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki typu otwartego wynosi ok 14854 PLN z dnia złożenia wniosku o rejestrację spółki w organie rejestrowym.

Prywatne przedsiębiorstwo unitarne

Występują ponadto osoby prawne, która nie są właścicielem mienia ujętego w jego bilansie. Działają na podstawie statutu zatwierdzonego przez założyciela – jedynego wspólnika przedsiębiorstwa. Właścicielem mienia prywatnego przedsiębiorstwa unitarnego jest osoba fizyczna lub prawna – założyciel przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwu w stosunku do mienia przysługuje prawo do zarządu gospodarczego, tzn. prawo do posiadania, wykorzystania i rozporządzenia w zakresie określonym przez właściciela.

Rejestracja osoby prawnej

Rejestracji państwowej podmiotów gospodarczych z udziałem zagranicznym dokonuje komitet wykonawczy obwodu (w Mińsku – komitet wykonawczy miasta – „ispołkom”). Opłata rejestracyjna tytułem rejestracji spółki wynosi na Białorusi wynosi ok. 178 PLN.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację w organie rejestrowym wspólnicy powinni:

 • uzgodnić z organem rejestrowym nazwę spółki;
 • zlokalizować siedzibę spółki;
 • powziąć uchwałę o utworzeniu spółki;
 • opracować statut;
 • pokryć udziały w wysokości określonej prawem lub statutem.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty;

1) dwa egzemplarze statutu oraz jego wersję elektroniczną;

2) dla wspólnika polskiego;- wyciąg z rejestru sądowego lub kopia paszportu wraz z tłumaczeniem;

3) dowód dokonania opłaty skarbowej tytułem rejestracji podmiotu.

Statut sporządza się w zwykłej formie pisemnej. Wniosek o rejestrację spółki winien być sporządzony według określonego wzoru oraz podpisany przez wszystkich założycieli lub ich pełnomocników. W przypadku, jeśli założyciele (pełnomocnicy) nie składają swoich podpisów w obecności pracownika urzędu rejestrowego, muszą one być uwierzytelnione notarialnie. Pracownik urzędu rejestrowego, który przyjmuje dokumenty powinien odcisnąć na statucie pieczątkę¸ która potwierdza fakt dokonania rejestracji. Data pieczęci na statucie stanowi datę dokonania rejestracji osoby prawnej.

Przedstawicielstwo/ oddział.

Przedstawicielstwo to jednostka, która mieści się poza miejscem siedziby tej osoby prawnej, reprezentuje i chroni jej interesy oraz dokonuje w jej imieniu czynności prawnych nie posiada osobowości prawnej, działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez osobę reprezentowaną. Jest zobowiązany do złożenia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wniosku o rejestrację.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • dokumenty założycielskie podmiotu zagranicznego;
 • wyciąg z rejestru sądowego podmiotu zagranicznego,
 • pełnomocnictwo dla kierownika przedstawicielstwa,
 • regulamin przedstawicielstwa,
 • pełnomocnictwo dla osoby fizycznej reprezentującej na Białorusi podmiot prawa zagranicznego w zakresie otwarcia przedstawicielstwa
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości ok. 2317 PLN

Ustawowy termin rejestracji przedstawicielstwa wynosi dziesięć dni.

Zaświadczenie stanowi podstawę do uzyskania wiz dla obcokrajowców, uzyskania pozwolenia na pracę, założenia rachunków bankowych, tymczasowego wwozu mienia niezbędnego dla funkcjonowania przedstawicielstwa, rejestracji samochodów.

Białoruś ma dobre doświadczenie współpracy z polskim biznesem w wielu branżach. W styczniu-lipcu 2013 roku obrót handlowy osiągnął 1,3 mld. dolarów (102% r/r). W tym czasie rezydenci polscy zainwestowali w gospodarkę białoruską ponad 100 mln. dolarów. Potencjał współpracy biznesowej jest daleki od wyczerpania. Wspomagając, skupiamy się na głównych aspektach atrakcyjności inwestycyjnej Białorusi.

1.Bezpośredni dostęp do rynku trzech krajów: Białorusi, Rosji, Kazachstanu, (WPG).

Korzystne położenie geograficzne, rozwinięty system logistyczny i produkcyjny kraju łączy się z jego członkostwem w stowarzyszeniach integracyjnych- zwłaszcza Unię Celną i WPG. Firmy, które inwestują na Białorusi, otrzymują dostęp do 170 mln. rynku.

2.Transparentne prawo i gwarancje ochrony inwestycji

Interesy polskich inwestorów na Białorusi są chronione przez przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, w tym przez Umowę o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Obowiązujący Kodeks Inwestycyjny zapewnia maksymalnie jasne zasady prowadzenia działalności inwestycyjnej oraz stymuluje napływ kapitału zagranicznego.

3. Sprzyjający inwestycyjny i podatkowy klimat

Preferencyjne warunki przydatne dla firm zagranicznych, w tym w odniesieniu do ich planowania podatkowego i optymalizacji działalności. Są to np. preferencje w sześciu wolnych strefach ekonomicznych, a także w High-Tech Parku lub w Parku Chińsko-Białoruskim.

4. Rozwinięta infrastruktura transportowa i logistyczna.

Krajowe autostrady stanowią nieodłączny element europejskiego systemu transportowego. Rocznie przez Białoruś przepływa ponad 100 mln ton towarów europejskich, z czego około 90% wynosi wymiana między Rosją a UE.

5. Wysoko wykwalifikowana i niedroga siła robocza

Dobrze zorganizowany system szkolenia, wysoki poziom rozwoju przemysłowego i serwisowego, pozwalają białoruskim specjalistom skutecznie pracować we wszystkich gałęziach: od rolnictwa do IT-technologie.

Ambasada Białorusi uprzejmie zaprasza partnerów z Polski do współpracy gospodarczej z naszym krajem. Służba handlowa Ambasady jest zawsze gotowa okazać wsparcie w sprawach importu białoruskich towarów lub prowadzenia biznesu na terenie Białorusi.