50 Olimpiada Języka Rosyjskiego

W siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód w Domu Przyjaźni , w centrum naszej Stolicy na Marszałkowskiej 115 w dniach 13 i 14 kwietnia br. odbyły się zawody centralne 50 Jubileuszowej Olimpiady Języka Rosyjskiego , języka naszych wschodnich sąsiadów,  języka znakomitych poetów ,pisarzy, artystów, języka wielkich dzieł literackich
i filmowych. Warto  wspomnieć o początku tych wspaniałych zawodów, które dają szanse poznania języka naszych sąsiadów. Jako pierwsze, Olimpiadę przeprowadziły Zarządy Wojewódzkie TPPR   w Katowicach, Olsztynie, Poznaniu w m.st. Warszawie. Dało to podstawę Zarządowi Głównemu TPPR do wystąpienia wobec Ministerstwa Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o organizowanie corocznie Ogólnopolskiej Olimpiady dla młodzieży szkół średnich i przyznanie jej laureatom takich uprawnień jakie przysługują zwycięzcom innych Olimpiad. Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego swoim zarządzeniem z dnia 15 października 1969 r. powołał Olimpiadę, powierzając jej prowadzenie Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Równocześnie z tym Ministerstwo na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa, powołało działający w oparciu o Instytut Filologii Rosyjskiej w Warszawie Komitet Główny Olimpiady.   W lutym  w szkołach a w marcu we wszystkich Okręgach, odbyły się eliminacje I i II stopnia Pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego.  Pierwszym  przewodniczącym Komitetu Głównego OJR  był prof. dr. Przemysław Zwoliński.

W 50 edycji Olimpiady udział wzięło ok.1400 uczniów.Skład uczestników  zawodów III stopnia  ustalił Komitet Główny na podstawie wyników zawodów II stopnia. Zostali nimi uczestnicy olimpiady, którzy uzyskali najwyższa łączną ocenę punktową w zawodach okręgowych.
W zawody centralnych, które składały się z części pisemnej oraz ustnej udział wzięło  51   zwycięzców  zawodów okręgowych. Jury zawodów centralnych wyłoniło 10 laureatów spośród uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Zwycięzcami zostali uczniowie z następujących szkół:  I miejsce  I LO im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy i III LO  im. Jana Kochanowskiego w Krakowie,  III miejsce LO nr. XIV im. Polonii Belgijskiej w Zespole Szkół nr.14 we Wrocławiu, IV miejsce III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach i I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie, VI miejsce LO nr. XIII im. Aleksandra Fredry w Zespole Szkół nr. We Wrocławiu i Publiczne LO nr. V w Opolu, VIII miejsce Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego LO „Edukacja i Sport” w Łodzi, IX miejsce XLVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie i LO nr. XIII im. Aleksandra Fredry w Zespole Szkół nr.5 we Wrocławiu.

W związku z uzyskaniem przez pozostałych  więcej niż 50 pkt. otrzymali oni tytuł finalisty. Potwierdza to wysoki poziom zawodów III stopnia. W uroczystym zakończeniu 50 Olimpiady uczestniczyli: laureaci zawodów okręgowych, członkowie Komitetu Głównego na czele z przewodniczącą dr hab. Magdaleną Dąbrowską, członkowie Jury OJR na czele z dr Edwardem Szędzielorzem, sekretarze Komitetów Okręgowych, nauczyciele, rodzice. Wśród zaproszonych gości byli: prezes i wiceprezes SWP- W Józef Bryll i Jerzy Smoliński i dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury Igor Żukowski. Zarząd Krajowy i Kapituła Odznaczeń  Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód doceniając wkład w przygotowanie i przeprowadzenie Olimpiad przyznała wyróżnienia dla nauczycieli za zasługi w przygotowaniu  uczniów do olimpiad , członków Komitetu Głównego oraz Komitetów Okręgowych.   Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód ufundowało również nagrody dla 10 najlepszych uczestników zawodów centralnych.   Wyróżnienia i nagrody wręczyli prezes SWP-W Józef Bryll i wiceprezes Jerzy Smoliński.

Przebieg uroczystego zakończenia uświetnił swoim występem znakomity bard, przyjaciel naszych Stowarzyszeń , aktor szef fundacji  „OPEN ART.” Pan Eugeniusz Malinowski.