Relacje Polsko – Białoruskie tematem dyskusji naukowców i praktyków

W dniu 8 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Polska i Białoruś we współczesnej Europie”. Organizatorami tego wydarzenia byli: Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Ambasada Republiki Białoruś w Warszawie, Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Alojzy Nowak – Prorektor UW ds. Badań Naukowych i Współpracy, Aleksandr Averyanov – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Polsce, Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Igor Sekreta – Radca – Minister ds. handlu Ambasady Republiki Białoruś , Eduard Shvaiko – Radca Ambasady Republiki Białoruś w Polsce, Dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie, Siergiej Musienko – Przewodniczący Centrum Analitycznego EcooW w Mińsku, Kazimierz Zdunowski – Prezes Polosko – Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej, prof. dr hab. Janusz Adamowski – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, prof.dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki UW, Anatolij Butewicz – Prezes Stowarzyszenia Białoruś – Polska w Mińsku, dr hab. prof. UJK Zbigniew Antoszewski – Prezes Stowarzyszenia Polska – Białoruś, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz liczni przedstawiciele warszawskiego i krajowego środowiska naukowego.
W trakcie konferencji omówiono ważne zagadnienia dotyczące pozycji międzynarodowej sąsiadujących ze sobą państw – Polski i Białorusi, wzajemnej współpracy oraz jej perspektyw. Dyskusja toczyła się w kilku panelach tematycznych: Rozwój stosunków polsko-białoruskich w zmieniającej się rzeczywistości geopolitycznej; Stosunki gospodarcze Polski i Białorusi. Uwarunkowania, stan obecny i perspektywy; Współpraca społeczno-kulturalna Polski i Białorusi.
W podsumowaniu prelegenci podkreślili rzeczowość konferencji, wysoki poziom wystąpień oraz niewątpliwą potrzebę organizacji tego typu przedsięwzięć naukowych. Zdaniem organizatorów oraz uczestników konferencji w interesie obu państw jest wspólne, oparte na dobrej współpracy, funkcjonowanie we współczesnej Europie, rozwijanie jej w dziedzinie nauki, gospodarki oraz turystyki. Duże znaczenie w budowaniu wspomnianej współpracy ma 3 sektor, czyli tzw. dyplomacja społeczna, która daje ogromne szanse na rozwój wspólnego, stabilnego polsko-białoruskiego stanowiska w Europie. W panelu dot. stosunków gospodarczych Polski i Białorusi wystąpili (miedzy innymi) nasi działacze: Zbigniew Bereza oraz Bartosz Mendyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nad całością przygotowania i przebiegu konferencji czuwał Komitet Organizacyjny na czele z dr hab. prof. UW Józefem Tymanowskim. Owocem konferencji będzie wspólna publikacja Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód oraz Uniwersytetu Warszawskiego.