Spotkanie z Sergiejem Andrejewem – Ambasadorem Federacji Rosyjskiej w Polsce

W dniu 15 lipca 2020 roku w „Domu Przyjaźni” odbyło się spotkanie z Ambasadorem Sergiejem Andrejewem. Ambasadorowi towarzyszyła Małżonka i Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie – Igor Żukowski.

Tematem spotkania była Konstytucja Federacji Rosyjskiej, która weszła w życie 4 lipca po wniesieniu fundamentalnych poprawek przez Komisję Konstytucyjną oraz społeczeństwo Rosji w ogólnonarodowej dyskusji. Wystąpienie JE poświęcone zostało głównie nowym zapisom  w Ustawie Zasadniczej. Ambasador S. Andrejew podkreślił, iż obowiązująca od 1994 roku Konstytucja wymagała gruntownej nowelizacji uwzględniającej aktualny stan rozwoju i perspektywy dla państwa rosyjskiego sięgającej poza 2050 rok w dziedzinie społecznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej.  Zwrócił  także uwagę, iż w nowych zapisach konstytucyjnych położony został duży akcent na prawa i obwiązki obywateli, zwłaszcza prawa socjalne, umocnienie suwerenności i jedności terytorialnej państwa. Do rangi konstytucyjnej podniesione zostały sprawy obywatelskie stwierdzające, iż ważne funkcje w państwie mogą sprawować obywatele posiadający wyłącznie rosyjskie obywatelstwo. Zachowano też zapis, iż funkcję głowy państwa może sprawować jedynie osoba wybrana na okres nie przekraczający dwóch kadencji. Wzmocnione zostały też zapisy, umacniające władze przedstawicielskie w odniesieniu do organów władzy wykonawczej. Realizacja nowych zapisów konstytucyjnych wymaga przyjęcia ponad 100 aktów prawnych przez Dumę Państwową.

Po wystąpieniu Pana Ambasadora wywiązała się bardzo aktywna dyskusja (  głos zabrało 16 osób ). Dyskutanci nie ograniczyli swoich wystąpień wyłącznie do konstytucji, ale podnosili również problemy sytuacji wewnętrznej Rosji oraz kwestie możliwości przywrócenia współpracy polsko-rosyjskiej w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej i naukowej.

Spotkanie, w którym uczestniczyła bardzo liczna grupa reprezentująca różne polskie środowiska, a zwłaszcza gospodarki, świata nauki i kultury, działacze społeczni, dyplomaci i dziennikarze, przebiegło w bardzo ciepłej, konstruktywnej i życzliwej atmosferze.