XIX Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej dla studentów rusycystyki

Małopolski oddział wojewódzki serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Poezji Rosyjskiej dla studentów rusycystyki. Konkurs finansuje Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Warszawie.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań studentów rusycystyki poezją rosyjską oraz kształtowanie umiejętności estetycznego prezentowania tekstów rosyjskich w oryginale. W konkursie mogą brać udział studenci wszystkich lat filologii rosyjskiej z uniwersytetów.

Laureaci konkursu, którzy w latach ubiegłych otrzymali nagrody pieniężne, mogą wystąpić jedynie poza konkursem.

Konkurs jest imprezą coroczną. Eliminacje mają charakter dwuetapowy.

I etap – eliminacje uczelniane. Uczelnie w drodze eliminacji wyłaniają 2 finalistów, których kwalifikują do eliminacji centralnych.  Zasady eliminacji uczelnianych określają wykładowcy, którzy prowadzą ze studentami naukę języka rosyjskiego.

II etap – eliminacje centralne, które odbędą się w Krakowie.

Terminarz konkursu

  1. Eliminacje uczelniane winny odbyć się w terminie do 25 maja 2017 roku.
  2. Eliminacje centralne odbędą się w Krakowie w dniach 23-25 czerwca 2017 roku.

Studenci zakwalifikowani do eliminacji centralnych winni przygotować 2 lub 3 utwory poetyckie w języku rosyjskim. Łączny czas recytacji przygotowanych utworów nie powinien być krótszy niż 5 minut i dłuższy niż 7 minut.

Jury powołują organizatorzy konkursu. Jury, w składzie którego są pracownicy naukowi rusycystyki oraz aktorzy, ocenia poprawność języka, sposób interpretacji utworów oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne. I miejsce – 1000 złotych, II miejsce – 750 złotych i III miejsce – 500 złotych. Organizatorzy mogą dokonać innego podziału nagród pieniężnych.

  1. Koszty eliminacji centralnych ( zakwaterowanie i wyżywienie ) pokrywają organizatorzy. Koszty przejazdu pokrywają uczelnie lub Oddziały Wojewódzkie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.
  2. Zgłoszenia studentów do eliminacji centralnych prosimy przesłać na podany niżej adres e-mailowy Komitetu Organizacyjnego do dnia 31 maja 2017 roku.

Adres Komitetu Organizacyjnego

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Miodowa 41, pokój 12

31-052 Kraków   z dopiskiem: „Kuźnica”

E-mail: swpwkra@wp.pl

Tel. kom. 501-429-947

Organizator

Prezes Oddziału Małopolskiego SWP-W Maria Kaczmarczyk