Honorowy Obywatel Włodawy

7 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim we Włodawie odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Włodawy, podczas której Profesor Feliks Czyżewski został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Włodawy. Tytuł ten jest przyznawany osobom, które zasłużyły się na rzecz promocji miasta i ziemi włodawskiej; choć nie są jej mieszkańcami, poprzez swoją aktywność wykonują zadania swoistych ambasadorów regionu. Prof. dr hab. Feliks Czyżewski – językoznawca, dialektolog, slawista, ukrainista, nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w swoim dorobku wśród prac z zakresu onomastyki, etnolingwistyki, dialektologii, folklorystyki i socjolingwistyki ma liczne publikacje odnoszące się do języka i kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, w tym regionu włodawskiego. Profesor jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, inicjatorem współpracy środowiska akademickiego ze szkołami i popularyzatorem kultury słowiańskiej w regionie, koordynatorem wielu projektów badawczych realizowanych we współpracy z władzami samorządowymi z terenu wschodniej Lubelszczyzny (Wola Uhruska, Włodawa, Wisznice). Za działania dokumentujące i popularyzujące kulturę duchową i materialną pogranicza został wyróżniony Medalem „800-lecie Uhruska”, tytułem Honorowego Obywatela Gminy Wola Uhruska, Medalem „Zasłużony dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej”. Prof. Feliks Czyżewski w 2019 r. obchodzi siedemdziesiąte urodziny, uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Włodawy wpisała się więc w obchody jubileuszowe. Ich kontynuacja miała miejsce podczas XII sympozjum polsko- ukraińskiego pt. Pogranicza językowe i kulturowe na obszarach Słowiańszczyzny, dedykowanego Jubilatowi (7–8 czerwca 2019 r., Włodawa–Wola Uhruska).

Nasze Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Oddział i Zarząd Krajowy wspiera inicjatywy i projekty realizowane w różnych środowiskach województwa. Podczas uroczystości we Włodawie prezes Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy PolskaWschód ks. prof. dr hab.  Edward Walewander wręczył prof. Feliksowi Czyżewskiemu wydany przez Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód tom pt. Język i kultura pogranicza. Profesorowi Feliksowi Czyżewskiemu w 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej. Ks. prof. E. Walewander odznaczył Medalem „Mickiewicz – Puszkin” osoby związane z regionem włodawskim
i zasłużone w  propagowaniu partnerstwa polsko – ukraińskiego i kultury wschodniosłowiańskiej a także działalności służącej rozwojowi współpracy transgranicznej: prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej Zenona Jakubowskiego i wójta gminy Wola Uhruska Jana Łukasika. Serdecznie gratulujemy Panu prof. Czyżewskiemu i wyróżnionym medalem Mickiewicz – Puszkin”.