Ambasador Białorusi na Dolnym Śląsku

W dniach 19-20 maja 2015r. z inicjatywy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód oraz Dolnośląskich Pracodawców na zaproszenie prezydenta miasta dr Romana Szełemeja w Wałbrzychu z oficjalną wizytą przebywał Aleksandr Avierianov – Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny Republiki Białorusi w RP oraz Igor Sekreta – Radca-Minister ds. handlowych Białorusi w Warszawie, a także Andrey Usaczov – dyrektor Przedstawicielstwa Biełoruśbank w Polsce, Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego SWP-W, Zbigniew Bereza – Dyrektor Biura, Kazimierz Zdunowski – Prezes Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Warszawie.

Program wizyty JE Aleksandra Avierianova oraz wszystkich zaproszonych gości była dość napięty.19 maja 2015 r. odbyło się spotkanie ze studentami i władzami Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. JE A.Avierianova wraz z towarzyszącymi osobami. Gości powitała JM profesor dr hab. Elżbieta Lonc – Rektor PWSZ, w asyście dr Teofila Moskala – prorektora ds. nauki i współpracy, Jana Zwierko – kanclerza. W takcie spotkania pani Rektor zapoznała JE z historią uczelni, przybliżyła gościom zakres współpracy z uczelniami Wschodnimi i z Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie. Strony zgodnie stwierdziły, że istnieje potrzeba zacieśniania współpracy naukowej kadry i wymiany grup studenckich w ramach staży naukowych. Pani prof. Elżbieta Lonc z dumą podkreślała, że w murach PWSZ gościli przedstawiciele życia politycznego, kulturalnego Republiki Białoruś. Kolejnym punktem wizyty pana Ambasadora było spotkanie ze studentami, które odbyło się w sali Historycznej uczelni. Prowadzący spotkanie pani prof. Elżbieta Lonc – Rektor PWSZ i Leszek Solarek przedstawili studentom zaproszonych gości i zapoznali ich z celem wizyty JE w Wałbrzychu.

JE A. Avierianov w swoi wystąpieniu mówił o roli i miejscu Białorusi we współczesnej Europie, a także znaczeniu Białorusko – Polskiej współpracy między naszymi narodami i państwami. Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego SWP-W w swoim wystąpieniu skoncentrował się roli i znaczeniu organizacji pozarządowych w budowaniu dobrosiąsiedzkiej współpracy ze krajami wschodnimi i z Białorusią. Podkreślił ważna rolę „dyplomacji społecznej” w procesie kształtowania się społeczeństw obywatelskich. Zachęcał studentów do zacieśniania współpracy ze swoim rówieśnikami z Białorusi i szerszego uczestnictwa w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów.

Pan Igor Sekreta – Radca Minister ds handlu zapoznał brać studencką z potencjałem ekonomicznym i gospodarczy Białorusi. Zachęcał też do podejmowania studiów na uczelniach białoruskich, odbywania stażów naukowych i praktyk zawodowych. Pan Kazimierz Zdunowski – prezes PB Izby HP skoncentrował się na roli i miejscu gospodarki białoruskiej we wzajemnych relacjach gospodarczych naszych państw. Goście PWSZ odpowiadali na liczne pytania pracowników naukowych, studentów.

W tym samym dniu we Wrocławiu odbyło się spotkanie JE Aleksandra Avierianova, i osób towarzyszących panu Ambasadorowi z Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeuszem Samborskim .W spotkaniu tym uczestniczyli: Igor Sekreta – radca minister ds handlu ambasady Białorusi w Polsce, Józef Bryll – prezes , Leszek Solarek – wiceprezes, Zbigniew Bereza – dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Tadeusz Choczaj – wiceprezes Pracodawców Dolnośląskich , Kazimierz Zdunowski – prezes Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej. Urząd Marszałkowski na spotkaniu reprezentowały Wanda Gołębiowska – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych oraz przedstawiciele Departamentu Współpracy z Zagranicą .

W trakcie spotkania Tadeusz Samborski – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego witając w imieniu Marszałka pana Ambasadora oraz towarzyszące osoby wyraził ogromne zadowolenie z możliwości goszczenia na Dolnym Śląsku tak znamienitego gościa. Pan Marszałek w krótkim zarysie przedstawił strukturę funkcjonowania urzędu marszałkowskiego oraz zakres współpracy zagranicznej z wieloma partnerami. Wskazał min. na dobre doświadczenia w tym zakresie z naszymi zachodnimi i południowym sąsiadami. Jednocześnie podkreślił iż współpraca kulturalna Dolnego Śląska z Białorusią jest mocno rozwinięta. Liczne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, uczelnie współpracują ze swoimi odpowiednikami na Białorusi. Na terenie Dolnego Śląska mieszka liczna grupa Polaków z Kresów Wschodnich w tym z terenów dzisiejszej Białorusi, którzy utrzymują bezpośrednie z Białorusinami kultywując i naszymi rodakami mieszkającymi na terenie dzisiejszej Białorusi , kultywując tradycje i obyczaje regionów, w których się urodzili. Rok rocznie na Dolnym Śląsku organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego mieszkających na Białorusi. Dolny Śląsk wielokrotnie gościł wybitnych twórców i działaczy kultury białoruskiej. Realizowane były i są wystawy, koncerty , spotkania środowisk twórczych. Pan Marszałek wyraził wolę podpisania porozumienia o współpracy Dolnego Śląska z obwodem Grodzieńskim.

Aleksander Avierianov – dziękując za zaproszenie stwierdził, że władze Białorusi i Ambasada zainteresowana jest rozwojem współpracą z Dolnym Śląskiem nie tylko w zakresie kultury, a przede wszystkim rozwojem współpracy gospodarczą i wymiany handlowej z Dolnym Śląskiem. Strony uzgodniły, że podjęte zostaną działania zmierzające do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Dolny Śląskiem i obwodem Grodzieńskim.

20 maja w Centrum Nauki i Kultury „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu odbyła się Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód i Dolnośląskich Pracodawców nt. STAN I PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ POLSKI Z BIAŁORUSIĄ”. Konferencję otworzyli: Leszek Solarek – prezes oddziału Wałbrzyskiego SWP-W, Tadeusz Choczaj – wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców, którzy przywitali przybyłych gości: JE Aleksandra Avierianova- Ambasadora Republiki Białoruś w RP, Igora Sekretę – Radcę Ministra ds handlu, Józefa Brylla – prezesa Zarządu Krajowego SWP-W, Andreya Usachova – przedstawicela Biełorusbanku w Warszawie, Zbigniewa Berezę- dyrektora Biura ZK SWP-W, Kazimierza Zduniaka – prezesa Polsko–Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

W konferencji uczestniczyli: Agnieszka Kołacz- Leszczyńska – Poseł na Sejm RP, dr Roman Szełemej – prezydent Miasta Wałbrzycha, Zygmunt Nowaczyk – Zastępca Prezydenta Miasta, Anna Żabska – dyrektor Centrum Nauki i Techniki „Stara Kopalnia” – przedstawiciele pracodawców z Dolnego Śląska, organizacji pozarządowych , samorządów z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W części oficjalnej uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień:

  • Zygmunta Nowaczyka – Zastępcy Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

  • J.E. Aleksandra Avierianova, Ambasadora Republiki Białoruś w Rzeczpospolitej Polskiej,

  • Józefa Brylla, Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.

W części merytorycznej konferencji poświęconej „„Perspektywom i warunkom Polsko – Białoruskiej współpracy gospodarczej” wystąpili :

  • Igor Sekreta, Radcy-Ministra ds. handlu Ambasady Republiki Białoruś

w Warszawie

  • Andrey Usachov – Dyrektor Przedstawicielstwa Biełoruśbanku w Polsce,

  • Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej w Warszawie

  • Zbigniew Bereza, Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód

Konferencja „Stan i perspektywy współpracy gospodarczej Polski z Białorusią” została zorganizowana w ramach działań statutowych Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Stowarzyszenie jest jednym z członków regionalnego związku pracodawców Konfederacji Lewiatan – Dolnośląscy Pracodawcy. Dlatego związek reprezentujący interesy przedsiębiorców z regionu postanowił włączyć się w jej organizację. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód współdziała z instytucjami państwowymi, samorządowymi i podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, w kraju i za granicą, w realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

Celem konferencji było min. zapoznanie jej uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi wymiany Handlowej i wzajemnych relacji pomiędzy Białorusią i Polską.

JE Aleksander Avierianov – Ambasador Białorusi w swoim wystąpieniu powiedział: „Kontakty bezpośrednie dają możliwość zapoznania z regionem, z możliwościami współpracy z władzami lokalnymi, z przedsiębiorcami i w dziedzinie kultury. Chcemy także pokazać czym Białoruś może zachęcić Dolny Śląsk. Jakie warunki możemy stworzyć na Białorusi dolnośląskim przedsiębiorcom, aby zachęcić ich do inwestowania i prowadzenia interesów z przedsiębiorcami białoruskimi. Takie spotkanie służą obopólnemu dobru. Do tej pory zawarliśmy już szereg umów ramowych z instytucjami i firmami Dolnego Śląska. Wizyta w Wałbrzychu stwarza nadzieje na nowe kontakty i perspektywy.

Zadaniem Józefa Brylla – prezesa Zarządu Krajowego Wałbrzych w ostatnim okresie jest miastem, w którym widoczny jest postęp i zmiany nie tylko w infrastrukturze , a przede wszystkim w gospodarce.

Stąd, jak przyznał, wywiązała się inicjatywa mająca umożliwić przedsiębiorcom wałbrzyskim nawiązanie kontaktów ze stroną białoruską. Wizyta w Wałbrzychu stwarza nadzieje na nowe kontakty i perspektywy. Kontakty dają możliwość zapoznania z regionem, z możliwościami współpracy z władzami lokalnymi, z przedsiębiorcami i w dziedzinie kultury. Chcemy także pokazać czym Białoruś może zachęcić Wałbrzych i Dolny Śląsk. Jakie warunki możemy stworzyć na Białorusi przedsiębiorcom, aby zachęcić ich do inwestowania i prowadzenia interesów z przedsiębiorcami białoruskimi”. Stowarzyszenie od wielu lat realizuje hasło „Od dobrych kontaktów do dobrych kontraktów”. Tego typu konferencje służą kształtowania współpracy gospodarczej, kulturalnej i w sferze pozarządowej pomiędzy Polską i Białorusią.

Zygmunt Nowaczyk – wiceprezydent Wałbrzycha podziękował JE panu Ambasadorowi za przyjęcie zaproszenia do złożenia wizyty w Wałbrzychu. Również gorąco i serdecznie podziękował panu Józefowi Bryllowi i Leszkowi Solarek za cenną inicjatywę wyrażając przekonanie, że kontakty nawiązane przez to spotkanie ludzi zainteresowanych wspólnym biznesem mogą przyczynić się do wspólnego rozwoju. Zarówno miasta jak i regionu, życząc zebranym owocnych obrad .

Zdaniem Tadeusza Choczaja – wiceprezesa Dolnośląskich Pracodawców z Konfederacji Lewiatan – dla przedsiębiorców z naszego regionu to doskonała okazja na zapoznanie się z obecnym stanem gospodarki Białorusi i możliwościami które nam oferują ten kraj .

Po części oficjalnej uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień ekspertów na temat przepisów prawnych oraz regulacji bankowych wypowiedzieli się eksperci: Igor Sekreta, Radca-Minister ds. handlu Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie i Andrey Usaczov i Kazimierz Zdunowki – prezes Polsko Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej przybliżyli meandry funkcjonowania gospodarki białoruskiej i możliwości rynku wschodniego. O promocji rynków mówił Zbigniew Bereza, Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.

Igor Sekreta, Radca-Minister ds. handlu Ambasady Republiki Białoruś w Warszawie. – Zależy nam na podpisaniu ramowych umów z partnerami z Dolnego Śląska i Wałbrzycha w zakresie gospodarki, kultury czy nauki.