Studenci z Ukrainy na praktyce w Stowarzyszeniu

Podobnie jak w latach ubiegłych studenci zagraniczni ze Wschodu odbywają praktyki w Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód w oparciu o porozumienie z Uniwersytetem Opolskim.
W styczniu i lutym 2016 roku tym razem studenci z Ukrainy Anna Yavlianka z Charkowa i Lalita Tymnyk z Iwano-Frankiwska przez 120 godzin zapoznawały się z działalnością organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie funkcjonowania Oddziału Opolskiego naszego Stowarzyszenia. Godziny praktyk były dostosowane czasowo tak aby nie przeszkadzały w zajęciach na uczelni, dlatego część praktyk odbywała się w godzinach popołudniowych i wieczornych w biurze naszego Oddziału, gdzie analizowały dokumenty prawne i całokształt działalności Oddziału, a w szczególności nasze wydawnictwa naukowe, popularno-naukowe wydane w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim, a także opracowane ofert na realizację zadań publicznych i sprawozdania z realizacji tych zadań. Po zapoznaniu się z naszą działalnością uczestniczyły w prowadzonych rozmowach z interesantami z zakresu różnych problemów omawianych przez prezesa Oddziału i członków Prezydium stosowanie do odpowiedzialności za daną dziedzinę pracy Oddziału. Uczestniczyły również w imprezach organizowanych w tym czasie przez nasz Oddział na terenie Opola, a także współorganizowanych z Muzeum Śląska Opolskiego, Uniwersytetem Opolskim, Stowarzyszeniem Opolskie Lamy i wielu innymi partnerami.
W oparciu o poznany zasób wiedzy oraz podręczną naszą biblioteczkę zawierającą wydawnictwa, mapy, przewodniki, zestaw biuletynów „Ze Wschodu i o Wschodzie” obrazujących działalność Stowarzyszenia na przełomie 24 lat, przystąpiły do opracowania konkretnych zadań w oparciu o nasze wzorce wprowadzając swoje pomysły i innowacje. Przykładowo był to program wyjazdu grupy turystycznej, 40 osobowej do wybranego kraju i mimo że lepiej znały Ukrainę wybrały opracowanie wyjazdu do Petersburga przez Litwę, Łotwę i Estonię co wymagało pozyskania wiedzy o krajach na terasie wyjazdu, a szczególnie samego Petersburga, zaplanowania kontaktów w wybranych środowiskach, prezentacji zabytków, a także opracowania dokładnego kosztorysu wyjazdu, sposobu rekrutacji itd.
Opracowany materiał był analizowany przez działaczy Stowarzyszenia zajmujących się tą problematyką wskazując niezbędne uzupełnienia i konsultacje z biurami turystycznymi na terenie Opola, aby wykorzystać ich doświadczenie w organizacji wyjazdów grup turystycznych.
Po zapoznaniu się z naszymi licznymi wydawnictwami zaproponowano praktykantkom napisanie artykułów do biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie” wydawanego wspólnie z Departamentem Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przeznaczonego dla wszystkich samorządów naszego regionu.
Tematem artykułu miała być prezentacja obwodów z których pochodzą, albo z wyjazdu do wybranego kraju sąsiadującego z Polską.
Studentka Anna Yavlianka wykorzystując wyjazd w czasie krótkiej przerwy międzysemestralnej do swojego Charkowa przygotowała taki artykuł, prezentujący obraz miasta i obwodu, a także rozmowy które przeprowadziła w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej w Charkowie i przywiozła wydawnictwa w tym kilka numerów wydawnictwa „Polonia Charkowa”. Materiał został wstępnie zakwalifikowany do publikacji w kolejnym numerze biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie”.
Studentka Lalita Tymnyk wyjeżdżając w tym samym czasie do znajomych w Pradze przygotowała artykuł prezentujący zabytki i piękno stolicy Czech w której urodziła się w czasie pobytu rodziców w Czechach. Materiał napisany w sposób interesujący dla polskiego turysty został również zakwalifikowany do publikacji.
Obie studentki otrzymały bardzo dobrą ocenę za wzorową i inicjatywną pracę w czasie ponad 120 godzin realizacji programu praktyki co winno im pomóc w kontaktach z podobnymi organizacjami po powrocie na Ukrainę.

W styczniu na spotkanie z prezesem Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i członkami Prezydium przybyła 11 osobowa grupa studentów z Ukrainy studiujących w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego aby zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z partnerami na Ukrainie. Studentom zaprezentowano 24 letni obraz naszych kontaktów z wybranymi obwodami na Ukrainie, w tym rolę i miejsce w nawiązywaniu współpracy przez poszczególne samorządy naszego województwa i osiągnięcia współpracujących obecnie 32 samorządów z partnerami na Ukrainie. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z bogatym zestawem wydawnictw z konferencji naukowych, wydawnictwa popularno-naukowych w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim prezentujących piękno i zabytki województwa opolskiego. Przedstawiono również plan ważniejszych imprez realizowanych przez nasz Oddział w 2016 roku i sposób ich finansowania z zakresu środków uzyskanych w konkursach na realizację zadań publicznych. W rozmowach końcowych uczestniczący studenci wyrażali opinię o bardzo dobrej atmosferze dla studiowania na uczelniach opolskich i zadeklarowali chęć dalszych kontaktów i współpracy zwłaszcza z naszymi studentami, działaczami Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód z kół naukowych.