Nowy Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Polsce

Do Warszawy przybył radca, kierownik wydziału konsularnego Ambasady Rosji w Polsce – Władimir Jefremow. Jest to zawodowy dyplomata – konsularnik. Absolwent MGiMO, władający kilkoma językami obcymi, w tym swobodnie polskim. To już jego trzecia misja w Polsce. W latach 2001-2004 pracował jako konsul w Warszawie, następnie w latach 2008-2012 był konsulem generalnym w Gdańsku, a obecnie objął obowiązki konsula generalnego w Warszawie.

Pan W. Jefremow w dniu kwietnia br. złożył wizytę w „Domu Przyjaźni”, w trakcie której prezes ZK SWP-W Józef Bryll poinformował rosyjskiego dyplomatę o celach i głównych kierunkach pracy naszego Stowarzyszenia oraz przedstawił wybrane zadania stojące przed organizacją w dziedzinie problematyki współpracy polsko-rosyjskiej. Zwrócił uwagę, iż w każdym roku organizujemy liczne festiwale, konkursy, występy artystyczne służące popularyzacji rosyjskiej kultury, nauki i znajomości języka rosyjskiego. Organizujemy też wyjazdy naszych obywateli, zwłaszcza młodzieży do Rosji, dlatego koniecznym jest dobra i bliska współpraca ze służbą konsularną Rosji.

Jezrzy Smoliński lakonicznie stwierdził, że mimo napiętych obecnie relacji polsko-rosyjskich, w ostatnim roku odnotowujemy zwiększone zainteresowanie polskij młodzieży Rosją. Przejawem tej tendencji jest, między innymi, rosnąca liczna polskich uczelni i szkół, które nawiązały bezpośrednią współpracę z ich rosyjskimi odpowiednikami. Zwiększyło się także wyraźnie zainteresowanie młodych ludzi nauką języka rosyjskiego. Rośnie zainteresowanie studiami w Rosji, dlatego konieczna jest większa staranność służby konsularnej przy wydawaniu bezpłatnych wiz, tzw. humanitarnych.

Zbigniew Bereza przedstawił wybrane formy pracy SWP-W na rzecz wspierania współpracy gospodarczej, szczególnie tej, która zbliża małych i średnich przedsiębiorców z obu krajów. Ich bezpośrednie kontakty, w trakcie konferencji, seminariów, targów i misji gospodarczych dają szansę na wzrost wzajemnie korzystnej wymiany towarowej lub innych form współpracy międzynarodowej.

Rosyjski gość wyraził zadowolenie z zaproszenia i zapowiedział bliskie współdziałanie z naszymi Organizacjami: SWP-W i SWP-R. Zgodził się także z teża o rosnącej roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań służących zbliżaniu społeczeństw. Ma to szczególnie ważne znaczenie dla wspuerania odbudowy stosunków poslko-rosyjskich.

Spotkanie miało roboczy charakter i upłynęło w atmosferze zrozumienia i zbieżności poglądów.